Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Кафедра радіоелектронних і комп'ютерних систем

Адреса:
вул. Драгоманова, 50, Львів, 79005
Телефон:
(032) 239 45 64, 239 44 46
Факс:

Кафедра радіоелектронних і комп'ютерних систем (КРКС) (до червня 2014 року - кафедра радіоелектронного матеріалознавства (КРЕМ)) заснована у 1977 році на базі фізичного і хімічного факультетів університету та Львівського науково-дослідного інституту матеріалів (спільний наказ МВССО УРСР і Міністерства радіопромисловості СРСР за №29/68 від 8 лютого/5 березня 1977р.; наказ ректора ЛДУ за №449 від 25 квітня 1977р). Швидкий розвиток радіоелектронної промисловості, впровадження новітніх наукових розробок у виробництво вимагав принципово нового підходу до підготовки молодих спеціалістів для електронної та приладобудівної промисловості, галузевих наукових установ. Необхідно було поєднати глибоке вивчення радіофізики, фізичного матеріалознавства, комп'ютерного моделювання та математичного прогнозування властивостей та процесів матеріалів електроніки, освоювати новий розділ електроніки – функціональну.

Радіоелектронне матеріалознавство органічно поєднує в собі фізику, хімію та технологію матеріалів. Розвиток електроніки, стержнем якої стала функціональна електроніка, зокрема акусто-, опто-, магніто-, кріо- і квантова, інтегральна електроніка, мікроелектроніка з надвисоким ступенем інтеграції елементів та наноелектроніка потребує нових підходів до підготовки спеціалістів. Пізнання та відкриття нових фізичних явищ, їх втілення у прилади та технологічні процеси на основі глибоких знань радіофізики, фізичного матеріалознавства та комп’ютерного моделювання – шлях реалізації цього підходу.

На час відкриття кафедра радіоелектронного матеріалознавства була однією з перших в Україні, де поєднувались загальна і теоретична підготовки студентів в стінах університету з науково-дослідницькою роботою та фаховою підготовкою на базовому підприємстві. З 1977 р. підготовка спеціалістів велася за спеціальністю “Радіофізика і електроніка” – спеціалізація “Радіоелектронне матеріалознавство” на фізичному факультеті, а з 2003 ведеться за спеціальністю “Прикладна фізика” – спеціалізація “Радіоелектронне матеріалознавство” на факультеті електроніки.

На кафедрі навчалось на одному курсі до 50 студентів радіофізиків, фізиків та хіміків. Понад 200 випускників було скеровано на роботу в науково-виробниче об'єднання "Карат"  та наукові і виробничі підприємства Львова, Дрогобича, Тернополя; Івано-Франківська, Хмельницького та ін.

До навчального процесу було залучено провідних спеціалістів Львівського науково-дослідного інституту матеріалів (Волженська Л.І., Бурак Я.В., Матковський А.О., Прокопишин І.Ю., Винник Д.М., Зубюк Г.Г., Соболев В.М. та iн.) та викладачів фізичного і хімічного факультетів. До 1983 року кафедру за сумісництвом очолював директор ЛНДІМ проф. Зюбрик О.І. Першими викладачами на кафедрі були доц. Савицький І.В., канд. хім. наук  Ярмолюк Я. П., асист. Футей О.В. Пізніше на кафедру прийшли працювати доц.. Болеста І.М., доц.. Коман Б.П., проф. Савицький В.Г., доц. Леновенко A.M., ст. в. Харченко О.І., доц. Яремко З.М., доц. Монастирський Л.С. В різні роки кафедрою завідували: проф. Савицький В.Г. (1984-1987), директор ЛНДІМ доц. Гаврилюк Ю.М. (1988-1990), заступник генерального директора НВО "Карат" Веремейчук  М.С. (1992-1996). Протягом  20 років справами кафедри керував доц. Савицький І.В., а з березня 1997 року кафедру очолив проф. Луців Р.В., який до цього працював на кафедрі фізики напівпровідників. Зараз кафедрою завідує доктор фіз.-мат. наук, проф. Монастирський Л.С. .

Викладачі кафедри читали ряд оригінальних спецкурсів, зокрема: "Радіоелектронне матеріалознавство" (доц. Савицький І.В.), "Процеси запису та обробки оптичної інформації", "Акустоелектроніка", "Функціональна електроніка", "Основи електронних, іонних та фотонних технологій", (доц. Болеста І.М.), "Спеціальні матеріали електроніки ", "Магнітні матеріали і прилади " (доц. Волженська Л.Г.), "Оптимізація і прогнозування в матеріалознавстві", "Ультрачисті речовини та їх контроль ", "Композити і кераміка" (проф. Яремко З.М.), тощо. Удосконалено програми таких спецкурсів як "Структура твердих тіл", "Плівкове матеріалознавство", "Фізичні методи дослідження матеріалів " (асист. Футей О.В.). В останні роки співробітники кафедри читають ряд комп’ютерних курсів.

Видано ряд навчальних посібників:

1. Зюбрик O.І, Бурак Я.В., Савицький І.В. Акустоелектроніка.- Львів, 1980. –100с

2. 3юбрик О.І., Савицький І.В. Радіоелектронне матеріалознавство.-Львів, 1981. –128с.

3. Зюбрик О.І. Матеріали для оптичного запису інформації.- Львів, 1982. –136с.

4. Матковський А.О., Ярмолюк Я.П. Оптичні та рентгенівські методи аналізу матеріалів електроніки. - Львів, 1985. –82с.

5. Болеста І.М. Хімічний зв'язок і структура матеріалів. - Львів, 1992. –86с.

6. Монастирський Л. С. Масо-і теплоперенесення у неоднорідних напівпровідникових структурах на основі кадмій-ртуть-телуру та кремнію. –Київ, 1988. –59с.

7. Монастирський Л.С. Багатовимірне моделювання кінетичних явищ у неоднорідних напівпровідникових структурах на основі кадмій-ртуть-телуру і кремнію :  – К.:ІСДО. - 1996. -76с

8. Монастирський Л. С. Системи і методи захисту інформації. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 172 с.

9. Бабич О. Й., Парандій П. П., Галій П. В. Функціональна мікроелектроніка. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 220 с

10. Оленич І. Б. Фізичні основи нанотехнологій. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 232 с

Видано більше  10 методичних розробок (програми, методичні вказівки до виконання лабораторних і дипломних робіт).  Професорами кафедри РЕМ стали: Зюбрик О.І., Савицький В.Г., Яремко З.М., Болеста І.М.  Підготував  до захисту  докторську дисертацію  Ярмолюк Я.П.; а жаль, він трагічно загинув (+1986р).

Серед випускників кафедри – 5 докторів наук, понад 26 кандидатів наук. 

На кафедрі функціонують навчальні лабораторії: “Технології напівпровідникових приладів та інтегральних схем”, “Методів дослідження властивостей матеріалів”, “Структури та властивостей кристалів”, “Радіоелектронного матеріалознавства”, “Кріоелектроніки”. Наявне комп’ютерне обладнання, яке під’єднане до мережі Інтернет, забезпечує щоденну роботу студентів. Всі програмні лабораторні та практичні роботи забезпечені в основному необхідним обладнанням, приладами та інструментами. Така організація навчального процесу сприяє оперативному засвоєнню досягнень науки і техніки, скорочує період адаптації молодого спеціаліста.

 Дипломні роботи логічно завершують навчальний процес та науково-дослідну роботу студентів протягом навчання в університеті. Значна частина з них виконується на замовлення наукових підрозділів НВО “Карат”. Результати кращих дипломних робіт  публікуються в періодичних наукових виданнях, студенти виступають з доповідями на наукових конференціях та семінарах. Випускників кафедри, які виявили нахил до наукової роботи рекомендують до навчання в аспірантурі, а також для роботи в наукових підрозділах. Кафедра веде підготовку спеціалістів за спеціалізацією “Радіоелектронне матеріалознавство” та спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.

В останні роки співробітниками кафедри захищено докторську дисертацію (Монастирський Л. С. Кінетичні явища та електронні процеси в просторово неоднорідних та низькорозмірних напівпровідникових структурах з розвинутою поверхнею, 2011 р.) і кандидатську дисертацію (Павлик М.Р. Структурні та оптичні властивості гібридних композитів на основі нанорозмірних кремнію та вуглецю з провідними полімерами, 2013 р.)

Кафедра бере активну участь у підготовці студентів за напрямом "Комп'ютерні науки". Зокрема, викладачі кафедри підготували і ведуть такі курси:

  • Захист інформації (проф. Монастирський Л. С.)
  • Моделювання систем (доц. Бойко Я. В.)
  • Операційні системи (доц. Бойко Я. В.)
  • Системний аналіз (доц. Оленич І. Б.),

а також ведуть лабораторні заняття з курсів "Програмування та алгоритмічні мови" (доц. Бабич О. Й.), "Об'єктно-орієнтоване програмування" (ас. Футей О. В.), "Кросплатформне програмування" (доц. Бойко Я. В.). Доц. Бабич О. Й. є порадником академічної групи ФЕІ-24, доц. Бойко Я. В. - академічної групи ФЕІ-44.

 На кафедрі інтенсивно впроваджуються новітні форми навчання. Так. з першого семестру 2013/2014 н. р. функціонує система електронного навчання на базі модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle. Викладачі кафедри наповнюють систему електронними ресурсами, йде розробка мультимедійних навчально-методичних матеріалів.

 У 2013 р. затверджено новий план розвитку кафедри, згідно якого продовжиться підготовка нових курсів за напрямом  "Комп’ютерні науки", інформатизація та комп’ютеризація навчального процесу та документообігу з урахуванням рекомендацій болонського процесу. Планується омолодження складу випускаючої кафедри залученням до навчального процесу провідних фахівців реального сектору економіки, підвищення рівня англомовності студентів та співробітників. Конкретними втіленнями програм цих ідей на сучасному етапі є запровадження системи електронного навчання та електронного документообігу кафедри на основі вільного програмного забезпечення, проведення англомовних семінарів “Scientific English” та формування нового навчального плану.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲