Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Наукова робота кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій

 

Наукова робота кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій ведеться за такими основними напрямами:

 

“Математичне та комп'ютерне моделювання складних систем радіофізики та електроніки” (науковий керівник - проф. Болеста І.М.)

За цим напрямом проводяться дослідження складних режимів в радіофізичних та електронних системах, розробляються методи синтезу автоколивних і неавтономних систем, що відтворюють задані форми коливань, методи та алгоритми діагностики електронних кіл в частотній області з допомогою параметричної ідентифікації. створюються нові чисельні методи дослідження нелінійних систем радіофізики. електроніки та наноелектроніки, розробляються і впроваджуються в науковий і навчальний процеси кафедри програмні продукти, створені на основі вільно поширюваного математичного забезпечення

“Фізичні властивості локальних центрів і нанорозмірних фаз у гетерогенних матеріалах” (науковий керівник - проф. Болеста І.М.).

За цим напрямом ведуться експериментальні і теоретичні дослідження мікроструктури, оптичних та імпедансних спектрів наноструктурованих матеріалів на основі галогенідів лужних та лужноземельних металів і метал-діелектричних композитів. Методами дискретних диполів (ДДА) та скінчених різниць у часовій області (FDTD) розраховуються спектральні характеристики наночастинок, сформованих ними структур та наноструктурованих матеріалів.

 

На кафедрі є Науково-дослідна лабораторія комп’ютерного моделювання у радіофізиці. НДЛ створена згідно з ухвалою вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка у 1986 р. Науковий керівник – проф. Болеста І.М. Завідувач лабораторії – с.н.с. Шмигельський Я.А. Штатних працівників – 7 (в т.ч. 2 студенти), сумісників – 7.

 

У 2012 р. на кафедрі виконуються дві держбюджетні теми:

 • Ст-71Ф „Оптичні спектри фрактальних кластерів”. Науковий керівник - д-р фіз.-мат. наук, проф. Болеста І.М.
 • Cт-123П “Моделювання пристроїв і матеріалів наноелектроніки з використанням технологій розподілених та паралельних обчислень”. Науковий керівник: д-р фіз.-мат. наук, проф. Болеста І.М.

Основні наукові досягнення кафедри:

 • розроблені нові методи аналізу та синтезу лінійних і нелінійних радіоелектронних кіл і систем;
 • розроблені і впроваджені в практику автоматизованого проектування радіоелектронних схем нові ефективні чисельні алгоритми аналізу і синтезу динамічних систем;
 • створені потужні системи автоматизованого проектування електронних схем “ДИНАМІКА” та “САНОС”, які протягом багатьох років успішно застосовувалися на підприємствах радіоелектронної промисовості;
 • розвинуто метод Фур’є-спектроскопії, який дозволяє досліджувати властивості матеріалів у субміліметровій області спектру;
 • розроблені програми моделювання динамічних властивостей вуглецевих нанотрубок методом молекулярної динаміки;
 • впроваджено методику імпедансної спектроскопії та спектроскопії діелектричної релаксації;
 • розроблено лабораторний стенд для вивчення курсів з електротехніки та електроніки у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації;
 • розроблена автоматизована система моніторингу параметрів довкілля, що дозволяє здійснювати екологічний моніторинг атмосферного повітря в населених пунктах, контроль повітряного середовища в технологічних об'єктах і приміщеннях, проводити наукові дослідження фізичних процесів в атмосфері.

Науковий доробок кафедри відображений у 9 монографіях та численних статтях.

Колектив кафедри підтримує наукові контакти з:

 • Національним інститутом ядерної фізики, Рим, Італія;
 • Інститутом фундаментальної електроніки і радіотехніки Варшавської політехніки, Польща;
 • Інститутом електроніки Лодзької політехніки, Польща;
 • кафедрою електроніки та електронних технологій університету Огайо, США;
 • Вищою педагогічною школою, м.Ченстохова, Польща.

На кафедрі з 1966 р. видається збірник наукових праць “Теоретична електротехніка” (з 2011 р виходить під назвою “Електроніка та інформаційні технології”). Періодичність - один випуск у рік. У збірнику поміщаються оригінальні наукові статті, що містять результати досліджень з електроніки, оптоелектроніки та мікроелектроніки, радіоелектронного матеріалознавства, теорії електромагнітного поля, електричних i електронних кіл, моделювання фізичних явищ, процесів і систем електроніки, а також інформаційних технологій. У 2010 р. вийшов 61 випуск збірника. Збірник входить у перелік фахових наукових видань ВАК України.

Силами кафедри щороку проводяться дві конференції:

 • Міжнародна науково-практична конференція “FOSS Lviv” (спільно з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова та Брестським державним технічним університетом). Конференція присвячена використанню вільного програмного забезпечення в освіті, науці та бізнесі.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”. Мета конференції - обмін науковими та науково-практичними результатами в галузях інформаційних систем і технологій та мікро- і наноелектроніки.

Публікуються програми конференцій та тези доповідей.

Друковані праці співробітників кафедри у 2011 р.

Статті

Статті у зарубіжних виданнях, які входять до списку ISI;

 1. Velgosh S. [et al] First-principles simulations of the electronic density of states for superionic Ag2CdI4 crystals / S. Velgosh, B. Andriyevsky, I. Karbovnyk, I. Bolesta, O. Bovgyra, W. Ciepluch-Trojanek, I.V. Kityk, A.I. Popov // Solid State Ionics. – Vol. 188, 2011. – P. 31-35.
 2. Болеста И.М. [и др.]. Высокоенергетический катионный экситон френкелевского типа и особенности его автолокализации в кристаллической системе CdI2-PbI2 / И.М. Болеста, В.В. Вистовский, Н.В. Глосковская, М.Р. Панасюк, Л.И. Ярицкая // Физ. Тв. тела.- 2011.- Т. 53.- Вып. 4.- С. 745-749.
 3. Andrushchak N.A. [et al] Technique For Refractive Index Measurements at Subcentimeter Wavelengths / N.A. Andrushchak, O.I. Syrotynsky , I.D. Karbovnyk, Ya.V. Bobitskii, A.S. Andrushchak, A.V. Kityk // Microwave and Optical Technology Letters. – Vol. 53, Issue 5, 2011. – P. 1193–1196.

Статті в інших зарубіжних виданнях:

 1. Грыгорий Злобін: Выкарыстанне свабоднага праграмнага забеспячення ва установах адукацыі Україны: спроба аналізу // Сборник материалов седьмой международной конференции разработчиков и пользователей свободного программного обеспечения “Linux Vacation/ Eastern Europe 2011” Под общ. Ред. Д.А. Костюка. - Брест: Альтернатива, 2011. с.21-25.
 2. Karbovnyk I.D. [et al] The Luminescence of BiI3 Nanoclusters Embedded in CdI2 Layered Crystals / I. Karbovnyk, P. Savchyn, A. I. Popov, A. Huczko, M. Cestelli Guidi, C. Mirri // Proceedings of the 1-st International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP-201). Alushta, Crimea, Ukraine. September 27, 2011 – September 30, 2011. – Vol2. Part 1. P. 134-135.

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Благітко Б. Я., Заячук І.М., Кіт Л.М. Похибка розрахунку характеристик гармонійного сигналу. / Благітко Б. Я., Заячук І.М., Кіт Л.М. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2010. Вип. 12. - С. 48-53.
 2. Б. Благітко, В. Бригілевич, В. Рабик. Практична діагностика електронних кіл:апаратне і програмне забезпечення / Б. Благітко, В. Бригілевич, В. Рабик // Електроніка та інформаційні технології. 2011. Випуск 1. - С. 189–198.
 3. Болеста І. Метаматеріали. / І Болеста // Електроніка та інформаційні технології.- 2011.- Вип. 1.- С. 03-17
 4. Вельгош С. [та ін.]. Люмінесцентні дослідження чистих та легованих домішками In, Sb, Sn кристалів йодистого кадмію. / С. Вельгош, І. Карбовник, І.Кітик, А. Попов, І. Ровецький // Електроніка та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 01. – C. 36–43.
 5. Григоренко В., Романів І., Шмигельський Я. Прискорений розрахунок динамічних режимів слабо дисипативних систем / Григоренко В., Романів І., Шмигельський Я. // Електроніка та інформаційні технології. - 2011. – Вип. 1. – С. 206-211.
 6. Г. Злобін Використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти України: спроба аналізу / Злобін Г. // Електроніка та інформаційні технології. 2011. Вип. 1.– С.281-284.
 7. Фаренюк А., Любунь З. Дослідження впровадження малих нейронних мереж в задачі розпізнавання образів / А. Фаренюк, З. Любунь // Електроніка та інформаційні технології. - 2011. – Вип. 1. – С. 176-181.
 8. Павлик Б.В. [та ін.] Радіаційно-стимульована перебудова дефектів в кристалах кремнію / Б.В.Павлик, Р.М.Лис, А.С.Грипа, Д.П.Слободзян, І.О.Хвищун, Й.А.Шикоряк, Р.І.Дідик // УФЖ.. 2011. Том 56. № 1. С. 64-68.

Статті у інших вітчизняних виданнях:

 1. Благітко Б. Я., Заячук І.М., Власов А.П., Кукуюк Ю.М. Особливості спортивних вимірів з використанням персонального комп’ютера. / Благітко Б. Я., Заячук І.М., Власов А.П., Кукуюк Ю.М. // VIII електронна Всеукраїнська наукова конференція “Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту ”. м. Львів-Харків / Львів. Держ. ун-т фізкультури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. Харків “ОВС”.24 березня 2011. – С. 18-20.
 2. Злобін Г.Г. Використання комп'ютерних тестів для оцінювання знань з природничих та технічних дисциплін. Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІ. -Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2011. – с.281-284
 3. Blagitko B. [et al]. Hardware and software for electronic circuit diagnostics. / Blagitko B., Brygilevych V., Rabyk V. // XIIth International Workshop “Computational Problems of Electrical Engineering – CPEE 2011” Kostryna, Ukraine, September 5-7, 2011. Proceedings:– P. 52-53.

Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 1. Blagitko B. [et al]. Peculiarities of testing and measurement in the diagnostics of electronic circuits / Blagitko B., Brygilevych V., Rabyk V. // XXXI International Scientific Conference «Electronics & Nanotechnology» : Proceedings of the XXXI International Scientific Conference ELNANO 2011, April 12-14, 2011. – Kyiv, Ukraine, 2011.. – P. 42.
 2. Благітко Б. Я. Система моніторингу рівнів CO2 / Благітко Б. Я. // IV міжнародна конференція „Фізичні методи в екології, біології та медицині ” : програма і збірник тез, 15-18 вересня 2011 р. – Львів: Видавн. Центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2011. – С. 15.
 3. Karbovnyk I.D. [et al] The Luminescence of BiI3 Nanoclusters Embedded in CdI2 Layered Crystals / I.D. Karbovnyk, V.M. Lesivtsiv, I.M. Bolesta, S.R. Velgosh, I.M. Rovetsky, V. Pankratov, A.I. Popov // International conference "Functional materials and nanotechnologies". – 5-8 April 2011: Abstracts. – P. 116.
 4. Karbovnyk I. [et al] Structural And Electrical Properties Of Rare Earth Ion Doped Forsterite Nanoceramics / I. Karbovnyk, I. Borshchyshyn, Ya. Vakhula, I. Lutsyuk, I. Bolesta // The Second International Conference on Rare Earth Materials (REMAT). – 13-15 June 2011. Wroclaw, Poland, 2011. Abstracts book. – P. 18.
 5. Bolesta I.M. [et. al] The morphology of non-percolated silver films / I.M. Bolesta, A.V. Borodchuk, O.O. Kushnir // International Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems 2011, May, 16-21. – Івано-Франківськ: Видавн. центр ПНУ імені Василя Стефаніка, 2011.–С. 82.
 6. Bolesta I.M. [et. al] Mass thickness evolution of absorption spectra of ultra-thin films of silver / I.M. Bolesta, A.V. Borodchuk, O.O. Kushnir, I.I. Syworotka // International Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems 2011, May, 16-21. – Івано-Франківськ: Видавн. центр ПНУ імені Василя Стефаника, 2011.–С. 83.
 7. Вельгош С. [та ін.] Дослідження спектрів збудження люмінесценції шаруватих кристалів йодистого кадмію. / С. Вельгош, І. Карбовник, І. Кітик, А. Попов, І. Ровецький // IV-а Міжнародна конференція "Фізичні методи в екології, біології та медицині". – Львів-Шацьк, 15-18 вересня 2011. – С. 65-66.
 8. Злобін Г.Г. Про досвід використання офісного пакету OPENOFFICE.ORG в курсі інформатики для економічних та юридичних спеціальністей ВЗО / Злобін Г.Г. // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції FOSS LVIV-2011. - Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. С.59-60
 9. Злобін Г.Г. [та ін.] Використання вільного програмного забезпечення в навчанні і наукових дослідженнях у Львівському національному університеті імені Івана Франка. / Апуневич С.Є., Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є., Шувар Р. Я. // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції FOSS LVIV-2011. - Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. С.135- 136
 10. Злобін Г.Г. [та ін.] Використання вільного програмного забезпечення для створенняпрограми керування інформаційним автоматом / Злобін Г.Г., Скляр В., Чмихало О., Шевчик В. // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції FOSS LVIV-2011. - Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. С.142- 148
 11. Колич I. Моделювання спектрів екстинкції металевих фрактальних кластерів / Колич I. // Mіжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2011. Тези доповідей, 18-20 травня 2011,- Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 12. Бородчук А.В.[та ін.] Моделювання оптичних спектрів доперколяційних плівок срібла / А.В. Бородчук, О.О. Кушнір, І.І. Сиворотка // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2010. Тези доповідей, 18-20 травня 2011 р. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011.– С. G6.
 13. Кушнір О. АСМ – дослідження параметрів структури плівок срібла / О. Кушнір // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2010. Тези доповідей, 18-20 травня 2011 р. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011.–С. G7.
 14. Гошовський В. [та ін.]. Використання часових рядів у прогнозуванні метеоданих. / Гошовський В., Дзендзелюк О., Книш І., Рабик В. // IV міжнародна конференція „Фізичні методи в екології, біології та медицині ” : програма і збірник тез 15-18 вересня 2011 р. - Львів-Шацьк, Україна: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2010. – С. 16-17.
 15. Козак М., Рабик В. Реалізація цифрових фільтрів на основі програмованих логічних інтегральних схем / Козак М., Рабик В. // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2011” : Тези доповідей 18-20 травня 2011. - Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2011. – G4.
 16. Рабик В., Шевчук В. Розробка апаратного і програмного забезпечення кондуктометра. / Рабик В., Шевчук В. // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2011” : Тези доповідей 18-20 травня 2011. - Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2011. – F9.
 17. Poвецький I.M. Алгоритм та програма обробки цифрових зображень. // Mіжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2011. Тези доповідей, 18-20 травня 2011,- Львів: Видавн.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 18. Андрій Харів, Іван Хвищун Дослідження можливостей підвищення швидкодії обчислень при використанні паралельних технологій CUDA, OpenMP, OpenCL / Андрій Харів, Іван Хвищун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2011” : тези доповідей, 18-20 травня 2011 р. ? Львів, 2011. ? С. G13.
 19. Ярослав Кость, Іван Хвищун Моделювання динамічних систем у середовищі Microsoft Visual Studio 2008 із використанням технології WPF / Ярослав Кость, Іван Хвищун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2011” : тези доповідей, 18-20 травня 2011 р. ? Львів, 2011. ? С. G5
 20. Смаль І., Шмигельський Я. Синтез автогенераторів з довільною, наперед заданою формою коливань / Шмигельський Я. // Матеріали IV міжнародної конференції “Фізичні методи в екології, біології та медицині”, 15-18 вересня 2011 р., Львів-Шацьк. - Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 51-53.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

 1. Батюк А.Я. Вільне програмне забезпечення у навчальному процесі природничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка / Батюк А.Я. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2011. – С. 80.
 2. Благітко Б.Я., Мочульський Ю.С. Система набору тексту за рухом “очей” робота / Благітко Б.Я., Мочульський Ю.С. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2011. – С.36--С.37.
 3. Благітко Б.Я., Савіцький О.М. Реалізація алгоритму Тремо для руху робота в однозв’язному лабіринті / Благітко Б.Я., Савіцький О.М. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2011. – С.38--С.39.
 4. Болеста І.М. Метаматеріали / І. Болеста // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2011. – С. 142.
 5. Болеста І.М. Метаматеріали / І. Болеста // Всеукраїнська школа-семінар з кристалооптики. – Львів, 29-30 серпня 2011. - С. 110
 6. Бригілевич [та ін.]. Проектування цифрових фільтрів на основі ПЛІС Altera в системі MATLAB / Бригілевич В,І., Козак М., Рабик В. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2011. – С. 71-73.
 7. Карбовник І., Вельгош С. Захист власних програмних розробок за допомогою ліцензійного ключа / І. Карбовник, С. Вельгош // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2011. – С. 83.
 8. Григоренко В., Романів І., Шмигельський Я. Моделювання динаміки багатофазного BUCK-конвертора / Григоренко В., Романів І., Шмигельський Я. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 121.
 9. Григоренко В., Романів І., Шмигельський Я. Моделювання періодичних режимів слабо демпфованих динамічних систем / Григоренко В., Романів І., Шмигельський Я. // Матеріали XVIІ Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», 6-7 жовтня, Львів. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 40.
 10. Злобін Г.Г. Дієвість комп'ютерних тестів як інструменту оцінювання знань студентів./ Злобін Г.Г // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С.28 — 29
 11. Г. Злобин Использование свободного программного обеспечения в учебных заведениях Украины: попытка анализа / Г. Злобин // Тезисы докладов восьмой конференции разработчиков свободных программ Обнинск, 25–26 июля 2011 г. С.39-43
 12. Колич І. Моделювання оптичних спектрів металевих структур. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 114.
 13. Кушнір О. Моделювання оптичних спектрів пропускання острівцевих пліок срібла за даними АСМ. / О. Кушнір // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 145-146.
 14. Фаренюк А., Любунь З. Використання малих нейронних мереж в задачі розпізнавання образів // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 61.
 15. Рабик В., Шевчук В. Мікропроцесорна система вимірювання електропровідності розчинів / Рабик В., Шевчук В. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 31-33.
 16. I.Poвецький, М.Партика, Б.Кулик. АСМ і СЕМ дослідження топології поверхні чистих та легованих BiI3 кристалів CdI2 // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 83.
 17. Максим Іваненко, Іван Хвищун. Архітектура та реалізація проекту “Методи обробки експериментальних результатів” / Максим Іваненко, Іван Хвищун // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 64–65.
 18. Ярослав Кость, Іван Хвищун. Розробка програмного забезпечення для математичного моделювання жорстких динамічних систем з використанням сучасних технологій програмування / Ярослав Кость, Іван Хвищун // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 118.
 19. Шмигельський Я. Про адаптивний алгоритм чисельного моделювання динамічних систем / Шмигельський Я. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми електроніки та інформаційні технології”, 1-4 вересня 2011 р., Львів-Чинадієво. Збірник тез. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 119.

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲