Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Йосип Михайлович Стахіра
Посада: 
зав. кафедрою
Факультет: 
електроніки
Кафедра(підрозділ):
кафедра фізики напівпровідників
Вчена ступінь: 
доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: 
професор
Робочий телефон: 
(032)2394395

Перелік курсів:

Електрика  і  магнетизм, 

Вступ  до  фізики  напівпровідників, 

Електронні  та  фононні  спектри  напівпровідників

Email: 

stakhira@electronics.wups.lviv.ua

Додаткові посади, звання, членства: 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукові інтереси:

Ефекти міжшарової взаємодії в електронних властивостях шаруватих напівпровідників

Прояви ефектів низькорозмірності в електронних властивостях інтеркальованих структур

Вибрані наукові публікації:

1. Й.М.Стахіра, Л.С.Демків, Павлишенко Б.М., Р.Я.Шувар. Генераційна та рекомбінаційна складові провідності фотодеформаційного відгуку напівпровідника // Журнал фізичних досліджень.- 2005.- Т.9, №1, с.75-78.

2. Stakhira J.M., Stakhira R.J., Savchyn V.P. Concentration Mechanism of Piezophotoconductivity // Ukrainian Journal of Physics 2005, vol.50, p.588-594.

3. Круковський С.І., Стахіра Й.М., Фотій В.Д. Властивості епітаксійних шарів InP, легованих рідко-земельними елементами та алюмінієм // Укр. фіз. ж. – 2006. – Т.51, №1. – С. 67-72.

4. Stakhira J.M., Stakhira R.J. Structure of spectra time-dependent piezophotoconductivity // Journal of Physical Studies.– Vol.11, N 2. – 2007. – P. 215-219.

5. Крушельницька Т.Д., Стахіра Й.М., Товстюк Н.К. Термодинаміка кристалізації плівок сполук селенідів індію // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.9, № 3. – C. 520-524.

6. Стахіра Й.М., Белюх В.М., Данилюк Г.Д. Оптичні властивості кристалічного Tl2S в області краю власного поглинання. Вісник ЛНУ, серія фізична, 2008, (43). – С. 262-270.

7. Крушельницька Т.Д., Стахіра Й.М., Товстюк Н.К. Термодинаміка інтеркальованих атомів у шаруватому кристалі / Т.Д.Крушельницька, Й.М.Стахіра, Н.К. Товстюк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009.- Т.10, №3. – C.243-245.

8. Товстюк Н.К., Фоменко В.Л., Стахіра Й.М., *Борисюк А.К. Магнітні властивості інтеркалатів з почерговими напівпровідниковими і магнітоактивними прошарками // Сборник научных трудов II Международной научной конференции "Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития". Харьков-Кацивели. – 2009. –С.150-153.

9. Бужук Я.М., Демків Л.С., Стахіра Й.М., Товстюк Н.К., Фоменко В.Л. Отримання та дослідження структурних та магнітних властивостей моно- та полікристалів InSe інтеркальованих нікелем /Я.М. Бужук, Л.С.Демків, Й.М. Стахіра, Н.К. Товстюк, В.Л. Фоменко // Нові технології. – 2010. – № 2(28). – C. 68-71.

10. Стахіра Р.Й., Данилюк Г.Д., Бужук Я.М. Спектри пєзофотопровідності та рентгеноструктурні дослідження шаруватих структур / Р.Й.Стахіра, Г.Д.Данилюк, Я.М.Бужук //

.Журнал «Нові технології». – 2010. – № 1 (27). – C. 62-70.

11. Стахіра Й.М., Данилюк Г.Д., Гладишевський Р.Є. Розсіювання рентгенівських променів шарами в кристалах In4Se3, Tl2S / Й.М.Стахіра, Г.Д.Данилюк, Р.Є.Гладишевський // “Фізика і хімія твердого тілa”. – 2010. – №2 (11). – C. 338-340.

Додаткова інформація:

Член вченої ради факультету електроніки

Віце-президент Українського фізичного товариства, член наукової ради з фізики напівпровідників НАН України, заступник голови спеціалізованої Вченої ради Д 35.051.09, член редколегії “Журналу фізичних досліджень”, “Вісника Львівського університету” (серія фізична), журналу “Світ фізики”

Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲