Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

НАУКОВА РОБОТА

Звіт про наукову роботу факультету електроніки та комп`ютерних технологій у 2016 році


1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік.

В 2016р. в рамках існуючої в університеті школи «Фізика твердого тіла» працювало 19 осіб. Роботи велись в напрямку вирощування нових кристалів-фероіків з неспіврозмірними фазами та кристалів солей Туттона. Вивчалися розмірні ефекти у кристалах з неспівмірною надструктурою. Проводився аналіз спектральних залежностей, оптичних параметрів та фазових Т,d діаграм станів кристалів. Розглянуто умови та параметри управління температурним інтервалом та фізичними властивостями метастабільних фаз кристалів з неспівмірною надструктурою. Продовжено вивчення умов та параметрів управління температурним інтервалом та властивостями довгоперіодичних співмірних фаз. Встановлювались можливості використання отриманих поліфункціональних матеріалів в оптоелектронних системах.

Продовжувалась розробка пристрою для визначення світлопровідності верхньощелепних синусів та відповідного програмного забезпечення, та пристрою з регульованим вихідним світловим потоком для визначення світлопровідності верхньощелепних синусів.

Продовжувалось вивчення діелектричних та кристалооптичних явищ і провідності кристалів фероїків різних типів підчас фазових переходів; встановлено закономірності впливу структурних заміщень, домішок і дефектів на критичну поведінку.

В рамках вітчизняної школи «Радіоекологія» працювало 7 осіб.Продовжено моніторингові дослідження радіологічного стану довкілля Шацького, Яворівського та Карпатського національних парків. Вивчалися та уточнювалися особливості зміни вмісту радіоцезію у органах грибів та деяких видів рослин, вплив на нього техногенних та природних факторів (висоти над рівнем моря, рельєфу, типу ґрунтів, кліматичних умов, тощо). Відібрані проби ґрунтів, рослин з регіону Чорногірського хребта, ґрунтів та грибів з ШНПП. Поповнюється масив даних щодо забруднення ґрунтів та представників рослинності досліджуваних регіонів.

Розроблено гібридну архітектуру кластерних обчислень, на основі навчального кластера факультету електроніки та комп’ютерних технологій здійснено апаратну і програму реалізацію архітектури, представлено програмний каркас гібридної архітектури, метою якого є спрощення процесу розробки програм на основі гібридної архітектури. На основі гібридної архітектури кластерних обчислень показано зміну ефективності стандартних методів обробки сигналів, зокрема перетворення Фур’є, і зростання ефективності паралельного перетворення при великих об’ємах даних на противагу, як послідовним реалізаціям, так і реалізаціям на основі класичної архітектури кластерних обчислень.


2 Держбюджетні теми:

CБ-18Фк “Структура та електронні явища перенесення заряду у двокомпонентних плівкових системах в режимі квантового та квазікласичного розмірного ефекту”.

Науковий керівник: докт. фіз.- мат. наук, професор Стасюк З. В. Номер держреєстрації: №. 0112U001290. Термін виконання: 1.01.2015–31.12.2017 р. Обсяг фінансування в 2016 р. 114,293 тис. грн. Штатних працівників – 3, в т.ч. наук.сп.– 1, аспірантів – 1, сумісників - 6, в т.ч. гол.н.сп., док.фіз.-м.н., науковий керівник – 1, н.с., канд. фіз.-мат.н. – 1, н.с. – 0, інженерів – 3., студентів – 1. Обсяг фінансування на 2016 р. –– 113 тис. грн.

Досліджено структуру, електричні та оптичні властивості плівок простих та перехідних металів. Створено модельний підхід до пояснення особливостей явищ перенесення заряду в електросуцільних плівках металів в режимі квантового розмірного ефекту. Показано, що квантовий розмірний ефект проявляє домінуючий характер впливу на явища перенесення заряду в плівках металів в інтервалі товщин 1 < d < 10 нм. У досліджуваному інтервалі товщин виявлено вплив основних параметрів поверхневої морфології (кореляційної довжини ξ та середньої амплітуди δ поверхневих неоднорідностей) на квантовий розмірний ефект.

У рамках перколяційної моделі встановлено закономірності фазового переходу в досліджуваних плівках металу від активаційного механізму перенесення заряду до перенесення заряду в суцільному зразку металу. Досліджено структуру ультратонких (1-50 нм) плівок міді, золота та срібла, нанесених на скляні підкладки попередньо покриті шарами хлористого натрію, на яких шляхом термічного напилення створено підшари кремнію, германію та аморфного вуглецю. Показано, що плівки досліджуваних металів стають електросуцільними на сурфактантних покриттях Si, Ge та Sb (d = 2,2 нм) при товщинах d ≥ 5 нм і їх структура відповідає структурі масивних зразків металу. Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено структуру плівок досліджуваних металів (1,5-40 нм), попередньо покриті шляхом термічного напилення підшарами сурми та германію. Встановлено, що в плівках осаджених на підшари (Si, Ge, Sb чи аморфний вуглець) спостерігається зменшення середньої амплітуди поверхневих неоднорідностей в 2-3 рази, в залежності від матеріалів та умов нанесення. Показано, що плівки досліджуваних металів стають електросуцільними на сурфактантних покриттях Ge та Sb (d > 3 нм) при товщинах d ≥ 5 нм і їх структура аналогічна структурі масивних зразків металу. Узагальнено результати наукових досліджень по темі.

Захищено одна кандидатська дисертація за тематикою НДР. Кудрик Роман Ярославович: Електронні властивості омічних та бар’єрних контактів до широкозонних напівпровідників на основі наноструктурних та нанорозмірних плівок металів. Захист відбувся 11.11.2016 року, на спеціалізованій вченій раді Д.20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника”

Опубліковано: статей 7, тез доповідей на конференціях 4.


СЛ-20-Фк “Сцинтилятори на основі складних оксидів у різних кристалічних формах: особливості люмінесценції та процесів передачі енергії збудження”

Науковий керівник: професор, д-р фіз.-мат. наук Зоренко Ю.В. Номер держреєстрації № 0115U003279. Термін виконання з 30.01.2015 по 30.12.2017. Обсяг фінансування в 2016 р. 272,074 тис. грн. Штатних працівників – 5, в т.ч. д-р наук, професор – 1, канд. наук, ст.н.сп. – 1, сумісники 1 (кандидат наук). Обсяг фінансування в 2016 р. – 272,07 тис. грн.

Методом РФЕ з PbO- і ВаO-вмісних розплавів-розчинів вирощено монокристалічні плівки (МП) твердого розчину гранату Lu3(Al,Ga)5O12, легованого іонами Pr3+. Вивчено вплив умов росту на світловихід та люмінесцентні властивості МП цих сполук.

Традиційними спектральними методами та з використанням синхротронного випромінювання встановлено особливості люмінесценції та процесів передачі енергії збудження в МП змішаних гранатів, легованих іонами Pr3+, порівняно з їхніми аналогами у формі МК і нанокераміки.

Проведено тестування вибраних типів зразків легованих іонами Pr3+ МП гранатів Lu3(Al, Ga)5O12 як сцинтиляторів в Інституті Фізики УКВ, Польща та Інституті Фізики АН в Празі, Чехія.

Опубліковано: статей 18, тез доповідей на конференціях 4

Експериментальні зразки легованих іонів Pr3+ монокристалічних плівок (MП) змішаних гранатів (Lu,Tb,Gd)3(Al,Ga)5O12 з різним співвідношенням катіонів у їхньому складі методом РФЕ з PbO- і ВаO-вмісних розплавів-розчинів.


СЕ-33 П Активні середовища для твердотільних сенсорів температури та електромагнітних випромінювань

Науковий керівник: професор Павлик Б. В. Номер держреєстрації № 0116U001542. Термін виконання з 01.02.2016 по 31.12.2017. Обсяг фінансування в 2016 р. 200,78 тис. грн. Штатних працівників – 4, в т.ч. 3 канд. наук, молоді вчені - 3, сумісники 6, в т.ч. д –р наук 1, кандидат наук - 3.

Проведено дослідження ефектів введення галію в As-Se-Te-базовані стекла. Експрес-діагностика отриманих сплавів системи As30-xGaxSe50Te20 методом рентгенівської дифракції свідчить, що при введені Ga в дані стекла відбувається виділення кристалічної фази однієї з поліморфних кубічних модифікацій Ga2Se3 з характерними рефлексами в положеннях 28, 47 та 56°2. Методом твердофазного синтезу отримано серії полікристалів Mg1-хZnхGa2O4: Mn та Mg1-хZnхGa2O4: Mn, Eu і гранатів складу Ca3Ga2Ge3O12з різною концентрацією іонів Eu3+. Показано, що широка смуга власного свічення полікристалів Mg1-хZnхGa2O4: Mn та Mg1-хZnхGa2O4: Mn, Eu з максимумом при 430 нм є складною. Свічення активатора проявляється у вигляді характерних ліній, зумовлених f-f переходами в іонах Eu3+, серед яких найінтенсивнішою є лінія при 617 нм (перехід 5D0-7F2). Встановлено, що високотемпературний відпал кремнієвих світло випромінюючих структур, тривалістю більше 1 год., підвищує температурну стабільність центрів електролюмінесценції. Проведено дослідження кремнієвих транзисторних термосенсорів.

Опубліковано: посібники 2,статей 24, тез доповідей на конференціях 20

Захищені дисертації: 2 кандидатських дисертації.

Подані заявки 2, отримані патенти на винахід (корисну модель) 2

Отримано: експериментальні зразки халкогенідних стекол, серії полікристалів Mg1-хZnхGa2O4: Mn та Mg1-хZnхGa2O4: Mn, Eu і гранатів складу Ca3Ga2Ge3O12 з різною концентрацією іонів Eu3+,експериментальні зразки бар’єрних структур на базі кристалу Si, кремнієвих світло випромінюючих структур.


ПН-01-05-15 Розроблення УФ сцинтиляторів на основі монокристалічних плівок лютецій-вмісних окисних сполук

Науковий керівник: професор, д-р фіз.-мат. наук Зоренко Ю.В. Термін виконання з 01.05.2015 по 30.04.2016. Штатних працівників – 3, в т.ч. д-р наук, професор – 1, канд. наук, н.сп. – 2.

Виконано вирощування легованих іонів Pr3+ MП змішаних гранатів Lu3Al5O12 методом РФЕ з PbO і ВаО вмісних вмісних розплавів-розчинів. Досліджувався вплив умов росту на світловихід та люмінесцентні властивості МП цих сполук. Традиційними методами люмінесцентної спектроскопії з залученням результатів, отриманих з використанням синхротронного випромінювання, вивчалися люмінесцентні властивості цих сполук порівняно з їх аналогами у формі монокристалів.

Опубліковано: статей 8, тез доповідей на конференціях 6.

Отримано: експериментальні легованих іонів Pr3+ та Sc3+ MП змішаних гранатів Lu3(Al,Ga)5O12 з різним співвідношенням катіонів у їхньому складі методом РФЕ з PbO-вмісних розплавів-розчинів.


ФК 064/34 Розроблення гібридних сцинтиляторів на основі монокристалічних плівок і монокристалів окисних сполук для ефективної трансформації та реєстрації різних типів іонізуючого випромінювання”.

Науковий керівник: професор, д-р фіз.-мат. наук Зоренко Ю.В. Номер держреєстрації № 0116U001802. Термін виконання з 01.05.2016 р. по 31.12.2016 р. Обсяг фінансування в 2016 р. 98,5 тис. грн., в т.ч. ЛНУ імені Івана Франка 58,5 тис. грн.

Штатних працівників – 8, в т.ч. ЛНУ імені Івана Франка 5

В ході виконання роботи були досліджені умови кристалізації методом РФЕ легованих іонами Се3+, Pr3+ i Sc3+ МП LuAG на підкладках цього гранату з метою отримання ефективних сцинтиляторів для реєстрації α-частинок. В ЛНУ ім. Івана Франка отримані зразки легованих іонами Се3+, Pr3+ і Sc3+ МП LuАG методом РФЕ з флюсу на основі PbO-B2O3 на нелегованих підкладках LuАG. На основі цих досліджень методом РФЕ з флюсу на основі PbO-Ві2О3-B2O3 на нелегованих підкладках LuAG були виготовлені дві партії сцинтиляторів розмірами на основі МП LuAG:Ce з концентрацією активуючого окислу 10% та LuAG:Sc з концентрацією активуючого окислу 3% та одна партія сцинтиляторів розмірами 0на основі МП LuAG:Pr з концентрацями активуючого окислу 6 та 8,6 %.

Опубліковано: статей 1, тез доповідей на конференціях 2.СЕ42-Нр Наноструктуровані та полікристалічні РЗМ-вмісні матеріали для сцинтиляторів, сенсорів та енергоощадних технологій

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, ст.н.с. Шпотюк Я. О. Номер держреєстрації № 0116U008069. Термін виконання з 01.08.2016 по 31.07.2018. Обсяг фінансування в 2016 р. 211,582 тис. грн. Штатних працівників – 9 (з них молодих учених з оплатою –7, студентів з оплатою – 2); сумісників – 2 (з них з молодих учених з оплатою – 2); працівників за цивільно-правовою угодою –1.

Отримано зразки гранатів, ХС, шпінелей, кристалів шеєліту та нанорозмірних керамік, як номінально чистих, так і активованих домішками іонів ПМ та РЗМ. Синтезовано полікристалічні зразки багатокомпонентних РЗМ-вмісних купратів серії (MR)2Cu2O3-CuO2 та манганатів M-R-Mn-O, оксиди R-T-O, де M – лужноземельний елемент, R – рідкісноземельний елемент, T – елемент IVa групи. Виготовлено багатокомпонентні сплави систем R T {Zn,Li,Mg,Ni,Co та ін.}. Отримано: масиви дифракційних даних, діаграми стану фазових рівноваг, а також графічні матеріали (дифрактограми, морфологія поверхні). Уточнено характеристики складу та стабільності сполук.

Опубліковано: статей 1, тез доповідей на конференціях 14.


СМ-34П Електронні процеси в кремнієвих структурах та створення недорогих сенсорів подвійного призначення на їх основі

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Монастирський Л. С. Номер держреєстрації: № 0116U001543. Термін виконання: 01.02.2016–31.12. 2017. Обсяг фінансування в 2016 р. 200,780 тис. грн. Штатних працівників: 1, пров. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук – 1. Сумісників – 5, гол. наук. співроб., докт. фіз.-мат. наук. – 1, ст. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук. – 1, наук. співроб. – 1, студенти – 2.

Чисельно досліджено вплив адсорбо-електричних ефектів на електропровідність поруватого кремнію. Розроблена та проаналізована фізична модель ефекту поля в поруватому кремнії. Знайдена залежність приповерхневої провідності від величини поверхневого заряду. Розраховано залежності фотопровідності від ступеня поруватості, геометричних розмірів та стану поверхні поруватого кремнію. Вивчено основні закономірності впливу газового оточення на електричні параметри сенсорів на основі поруватого кремнію.

Опубліковано: статей 10, тез доповідей на конференціях 16.

Подані заявки 4, отримані патенти на винахід (корисну модель) 3


Сн-19Ф_Ефекти спільної дії світла та механічної напруги на структуру електронних станів шаруватих напівпровідників_

Науковий керівник, гол. наук. співроб., доктор фіз.-мат. наук, професор Стахіра Й. М., Номер держреєстрації: № 0115U003260, Термін виконання: 1.01.2015 р. - 31.12.2017 р., Обсяг фінансування в 2016 р. 191,308 тис. грн. Штатних працівники – 2, в т.ч. г.н.с., д.ф.-м.н. – 1, н.с. сумісники – 4, в т.ч. ст. н.с., к.ф.-м.н. – 1, н.с., к.ф.-м.н. – 1, інж – 2.

У звітному році завершено розробку оригінального способу ідентифікації спектральних складових світла за допомогою датчиків, виготовлених із шаруватих кристалів. Цей спосіб дає змогу визначати спектральний склад оптичного випромінювання у видимій та ближній інфрачервоній областях спектра радіотехнічними засобами без використання диспергуючих елементів. За результатами розробки одержано патент на корисну молель. З метою подальших комплексних експериментальних досліджень спектрів нестаціонарної п’єзофотопровідності кристалів A3B6, впливу анізотропної механічної напруги (її величини, частоти та інших факторів) на їх структуру та електрооптичні властивості виконана модернізація установки дослідження спектрів нестаціонарної п’єзофотопровідності. Зокрема, розроблено і виготовлено низку нових тримачів зразків, у яких реалізовано різні способи створення механічного тиску на зразки. Ефективність роботи модернізованої установки перевірено у процесі досліджень зразків шаруватих кристалів ланцюжкового (In4Se3) та пластинчатого (GaSe) типів.

Опубліковано: статей 1, тез доповідей на конференціях 5.

Подані заявки 2, отримані патенти на винахід (корисну модель) 1

Завершені

СБ - 22П Оптоелектронний пристрій та на­но­біотехнологія кількісної оцінки бактерицидної дії колоїд­них роз­чи­нів наночастинок металів

Науковий керівник: доктор фіз.- мат. наук, професор Бордун О. М. Номер держреєстрації: № 0112U001248 Термін виконання 01.01.2015. – 31.12.2016. Штатних працівників – 4, в т.ч. пр.н.сп.-1, cт.н.сп.- 3, м.н.сп. -1, інженер 1 к. Обсяг фінансування – 320 тис. грн. зокрема на 2016 рік – 269,892  тис. грн.

Запропоновано новий метод аналізу в реальному масштабі часу релаксаційної динаміки відкликів змін електрофізичних параметрів досліджуваних рідинних середовищ за умов дії зондуючого лазерного опромінення. Реалізовано аналіз спектральних характеристик шуму електронних схем і корисного сигналу. Розроблено метод модельного представлення результатів вимірювання, який дозволяє в компактній формі описати результат кожного вимірювального циклу та обробляти отримані модельні представлення аналітично чисельними методами. В основі методу лежить програмне конвертування масивів бінарних даних кожного циклу вимірювання (ємність > 1 МВ) в апроксимуючу аналітичну функцію.

Досліджено електроімпедансні спектри рідкофазних систем з розчиненими досліджуваними модельними об’єктами та імпедансні параметри кількох типів розроблених мікроелектродних систем біосенсорної конструкції. Встановлено, що результати прямих або часткових вимірювань не дозволяють отримати критерії для достовірної ідентифікації типу токсину і його концентрації. Для розв’язання даної задачі досліджено і визначено сукупність параметрів та індивідуальних фізико-хімічних характеристик реєстрованих об’єктів, які формують повну систему для багатокритеріальної ідентифікації. Розроблено інформаційно-аналітичну модель представлення об’єктів вимірювання та процесу вимірювання. Досліджено чутливість сенсорної системи в режимі експресного детектування мінімальних концентрацій модельних об’єктів. Встановлено, що найкращі результати забезпечують вимірювальні електроди на основі поруватого кремнію.

Розроблено та виготовлено оптичний блок пристрою, зокрема: двоканальну оп­тичну схему крос-корелятора, ви­брано фо­то­прий­ма­чі та джерело осві­тлен­ня – газовий лазер. Розроблено та виготовлено елек­тронний блок пристрою, зокрема: елек­трич­ні схеми «крос-корелятора», висо­ко­вольтних подільників живлення ФЕП та регу­льо­ваних висо­ковольтних блоків живлення ФЕП, моду­ляторів світлових сигналів,швид­кодіючих підсилювачів електрич­них сиг­на­лів ФЕП та стабі­лізованого блоку живлення опто-електрон­ного пристрою. Розроблено електричні схеми ви­­мірювально-обчи­с­люваль­но­го блоку, зокрема: вхідного модуля аналого-цифро­вого перетворювача (АЦП) з про­грамним антенюатором, модуля спеціалізованого вимі­рю­вально-обчислювального прис­трою на базі сигнального RISK-процесора TMS320F2812 з інте­грованим швидкодіючим АЦП, модуля кеш-пам’яті для збере­ження результатів вимірювання в реальному масштабі часу та модуля USB-інтерфейсу з персо­нальним комп’ютером.

Опубліковано: статей 4, тез доповідей на конференціях 8

Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель):

 1. Патент 107150 Україна, МПК G01 N15/02 , G01 N23/00 Пристрій для визначення розподілу частинок за розмірами / Гетьман В.Б., Ференсович Я.П.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № 201511180; заявл. 13.11.2015р., опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.


Ст-21П “Експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання наноструктурованих метал-діелектричних композитів для наноплазмоніки”

Науковий керівник: д-р фіз.-мат. наук, професор,Болеста І. М Номер держреєстрації: № 0115U003253 Термін виконання 01.2015-31.2016 Штатних працівників: - 4 (с.н.с.-1; н.с. канд.. наук -1; м.н.с. – 1; лаб.(студент) – 1), сумісників – 1 (д-р фіз.-мат. наук, проф.). Обсяг фінансування на 2016 рік: 173,017 тис. грн.

Запропоновано метод визначення товщини перколяційного переходу в ультратонких плівках металів з оптичних спектрів. Визначено перколяційні товщини для дорогоцінних металів (срібло та золота). Проведено верифікацію запропонованого методу порівнянням з даними, отриманими за допомогою атомно-силової мікроскопії та з прямих електричних вимірювань явищ переносу заряду. Не має аналогів в світовій практиці.

На основі методу дискретних диполів розвинуто та підтверджено результатами експериментів метод розрахунку локальних полів і спектрів екстинкції, зумовлених диполь-дипольною взаємодією між металевими наночастинками для неоднорідних структур (фрактальних кластерів та доперколяційних плівок срібла). Розроблено програмний пакет для моделювання спектрів екстинкції метал-діелектричних композитів на основі різних методів, який може бути корисним для подальших досліджень плазмонних спектрів металевих наночастинок у діелектричних матрицях.

Розроблено прилад для вимірювання кутової залежності розсіюваного світла, в якому для перенапрямлення розсіяного світла на фотодавач використовується оптоволоконний кабель, закріплений на рухомому важілі, що дозволило розширити діапазон вимірювання по куту до максимального. Для приладу створена мікропроцесорна система ліку фотонів, яка дозволяє суттєво збільшити динамічний діапазон фотодавача Проведено апробацію приладу на зразках з відомою формою спектрів розсіяння.

Методами атомно-силової мікроскопії досліджено морфологію нанорозмірних структур, які формуються в нестехиометрических кристалах СdI2. У кристалах СdI2-Сdі виявлено граничну концентрацію cгр. = 0,1 мол.% надстехіометричних атомів кадмію, за якої змінюється морфологія наноструктур, сформованих у об’ємі кристалів. У випадку с > cгр. на поверхні свіжосколотих кристалів СdI2-Сdі виявлено нанокластери з латеральними розмірами 70 нм та нанострічки, ширина яких становить 80 нм, довжина досягає 2 мкм. Висота цих наноструктур не перевищує 1 нм.

Проведене систематичне вивчення впливу радіації на електричний відгук гібридних нанокомпозитів, отриманих шляхом додавання багатостінкових вуглецевих нанотрубок до матриці на основі полі(3,4-етилендіоксітіофену) і полі(стиренсульфонату). Проаналізовано зміни опору та провідності нанокомпозитів залежно від вмісту нанотрубок у матриці, дози опромінення радіацією та температури.

Захищено одна кандидатська дисертація за тематикою НДР.

Колич І. І. Плазмонні спектри наночастинок срібла у діелектричних матрицях / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків. Наук. керівник – д-р фіз.-мат. наук, проф. Болеста І. М. – Львів, 2015. (Дисертація захищена 9 грудня 2015 р.)


Опубліковано: посібники 1, статей 19, тез доповідей на конференціях 21

Подані заявки 2, отримані патенти на винахід (корисну модель) 2

 1. Пат. №94609 Україна, МПК G01N 21/64 Спосіб візуалізації локальних полів у метал-діелектричних нанокомпозитних матеріалах / Болеста І. М., Гамерник Р. В., Карбовник І. Д., Ковальчук М. Г., Кушнір О. О.; Заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201404744 від 5.05.2014. Опубл. 25.11.2014, Бюл. №22.

 2. Пат. №94607 Україна, МПК A61B 5/16 Спосіб вимірювання часу реакції людини на зовнішнє подразнення / Батюк М. Я., Боцян В. В., Карбовник І. Д., Ковальчук М. Г., Савіцький О. І.; Заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u2014 04742 від 5.05.2014. Опубл. 25.11.2014, Бюл. №22.

 1. Діючий макет автономного нейромережевого пристрою на базі мікроконтролерів Atmel AVR для класифікації об’єктів за наперед заданими ознаками.

 2. Прилад для вимірювання кутової залежності розсіюваного світла3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів:

Особливості дислокаційної люмінесценції кристалів p-Si

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Павлик Б. В. Номер держреєстрації № 0115U003691 Терміни виконання: 01.01.2015 - 31.12.2017.

Досліджено оптико-люмінесцентні та кінетичні властивості кристалів p-Si. Встановлено вплив зовнішніх чинників: рентгенівського опромінення, температурного відпалу, пружної деформації кристалів p-Si, на їх люмінесцентні властивості.

Опубліковано: методичні посібники 2, статей 6, тез доповідей на конференціях 8.


Динамічні режими наноперіодичної надструктури у фероїнах

Науковий керівник: доктор фіз.-мат.наук, Свелеба С.А., Номер держреєстрації  0116U001645, Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2018р.

Отримано температурні та часові залежності двопроменезаломлення та коефіцієнта теплопровідності в неспівмірній фазі кристалів [N(CH3)4]2CuCl4 та [N(CH3)4]2ZnCl4. Розраховано матрицю характеристичних ляпуновських показників та побудовано відповідно карту динамічних режимів неспівмірної надструктури для кристалу [N(CH3)4]2CuCl4.

Опубліковано: статей 2, тез доповідей на конференціях 2.


Масштабні ефекти в складних системах і комп’ютерній лінгвістиці

Науковий керівник: д.ф-м. наук, Кушнір О.С., Номер держреєстрації № 0116U001680, Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2018р.

Досліджено статистику відстаней між словами в тексті та проблему розпізнавання змістових слів в україномовних текстах; розроблено методику визначення показника степеневих розподілів дискретних випадкових змінних і апробовано її на прикладі природних текстів; пояснено механізм появи явища “спалахів” у статистиці лінгвістичних елементів на прикладі часи очікування буквених n-грам; з’ясовано статистичні закономірності лінгвістики комп’ютерних програм.

Опубліковано: статей 5, тез доповідей на конференціях 2.


Експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання матеріалів та пристроїв наноелектроніки

Науковий керівник: д-р фіз.-мат. наук, професор, Болеста І. М., Номер держреєстрації 0116U001681.Термін виконання: 01.2016 - 31.2018.

Досліджено морфологію та оптичні спектри наночастинок срібла, напилених на підкладки ніобоату літію. Встановлено, що в області масових товщин dm=0,5…3 нм на поверхні LiNbO3 плівки срібла формують наночастинки у формі сплюснутих сфероїдів (дисків) з радіусом ~7 нм і висотою ~1,2 нм. У спектрах поглинання спостерігається смуга з максимумом в області 520-640 нм, яка пов’язується зі збудженням плазмонної моди наносфероїда. Встановлено, що максимум смуги плазмонного резонансу залежить від знаку заряду поверхні ніобату літію та складають 564 нм для позитивно та 587 нм для негативно зарядженої поверхонь. Запропоновано механізм залежності положення максимуму поверхневого плазмонного резонансу від знаку заряду поверхні.

Опубліковано: статей 4, тез доповідей на конференціях 6.


Розробка методів та програм моделювання складних динамічних систем.

Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Благітко Б. Я., Номер держреєстрації 0116U001682 Термін виконання: 01.2016 - 31.2018.

Розроблена математична модель польоту квадрокоптера з врахуванням затримки команд управління в автоматичному режимі. Досліджено математичну модель квадрокоптера в польоті з урахуванням особливостей сенсорів: висотоміра, 3-осьового гіроскопа, 3-осьового акселерометра, 3-осьового магнітометра. Керованість квадрокоптера в польоті перевірені на прикладі автоматичного виконання фігури простого пілотажу – горизонтальної вісімки – як з правим, так і з лівим поворотами.

Розроблено програмний комплекс моделювання жорстких динамічних систем.

Опубліковано: статей 2, тез доповідей на конференціях 4.


Моделювання фізичних властивостей ртутновмісних надпровідних матеріалів

Науковий керівник: канд.. фіз.-мат. наук, доцент Бабич О. Й. Номер держреєстрації 0115U003721. Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017.

Проведено аналіз температурних залежностей коефіцієнта термо-е.р.с. S(Т) при T>Tc у феноменологічній моделі вузької провідної зони для високотемпературних надпровідників Bi2Sr2Ca1–xYxCu2O8 у разі проведення заміщень YCа. Структуру густини станів у ділянці рівня Фермі ЕF модельно зображено в формі асиметричного лоренціана. На підставі узгодження розрахункових залежностей S(Т) з експериментальними даними визначено значення параметрів зонного спектра. Характер їхньої трансформації аналогічний до визначеного нами раніше для системи Tl2Ba2Ca1−xYxCu2–yCoyOz. Також наявна кореляція між ефективною шириною зони W та температурою переходу в надпровідний стан Tс (причому для обидвох систем точки Tс(W) апроксимовні однією квазілінійною залежністю).

Опубліковано: статей 2; тез доповідей на конференціях 2.


Проектування інтелектуальних мікрокомп’ютерних систем

Науковий керівник доктор фіз.-мат. наук, професор Монастирський Л. С. Номер держреєстрації 0116U001679. Термін виконання: 01.01.2016 – 31.12.2017.

Для проектування “розумного будинку” одним з найважливіших аспектів є система безпеки. Зокрема, встановлення сенсорів газів дозволить запобігти отруєнню метаном чи чадним газом, а також попередити початок можливої пожежі шляхом реєстрації збільшення концентрації вуглекислого газу. В роботі спроектовані системи газоаналізу, що складається з сенсора поруватого кремнію, аналогово-цифрового перетворення сигналу на основі мікроконтролера Arduino, системи обробки отриманих даних на базі мікрокомп’ютера Raspberry Pi. Показано, що створена система чутлива до зміни концентрації вологості повітря для газів метану, чадного диму, тютюнового і вуглекислого газів. Для розпізнавання газів перспективним є зняття частотно-температурних залежностей імпедансу поруватого кремнію.

Опубліковано: статей 1; тез доповідей на конференціях 4.


Паралельні алгоритми виділення інформативних елементів растрових зображень”

Науковий керівник: канд.. фіз.-мат. наук, доцент Шувар Р. Я. Номер держреєстрації 0116U001683. Термін виконання роботи: 01.2016 — 12.2018рр.

Досліджено ефективність гібридної архітектури на ряді практичних задач з обробки зображень. Проведено дослідження щодо зміни характеру похибки дискретизації растрових зображень, досліджено вплив рандомізації на процес дискретизації і дебаєризації растрових зображень, а також методи подавлення шумів у растрових зображеннях. На основі проведених досліджень реалізовано метод стохастичної наддискретизації растрових зображень, в основі якого покладено принцип просторової рандомізації пікселів і відновлення зображення на основі нерегулярної сітки. Отримано практичні результати, що показують характер перерозподілу похибки, а також її розмивання в частотній області, що дає змогу застосовувати прості методи для фільтрування шуму. Показано, що метод стохастичної наддискретизації дає змогу вирішити ряд серйозних проблем при передискретизації зображень, які присутні у класичних методах збільшення роздільної здатності зображень на основі регулярної сітки. До таких проблем, в першу чергу, належить ефект дзвону і регулярна границя об’єктів.

Опубліковано: статей 1; тез доповідей на конференціях 2.


Керовані оптичні фільтри ультрафіолетового діапазону на основі змішаних кристалів солей Туттона”

Науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук, проф. Половинко І.І Номер держреєстрації № 0114U005088. Термін виконання: 01.01.2014 – 31.12.2016.

Досліджено спектри оптичного поглинання кристалів К2Ni0,4Cu0,6(SO4)2∙6H2O за допомогою спектрометра CФ-26 в діапазоні 185–860 нм з кроком 1 нм. Показано що досліджуваний кристал має дві смуги поглинання: одна з яких лежить в діапазоні 12000-16000 см-1, а інша 25000-33000 см-1.. Графік другої похідної спектру вказує на те, що у нас є 4 смуги поглинання на відповідних частотах: ν1=14005 см-1, ν2=14409 см-1, ν3=24127 см-1, ν4=24693 см-1, де перша і четверта відповідають за поглинання іонів Ni(II), а інші дві ‑Cu(II),.Кількісні розрахунки параметрів кристалічного поля для кожного кристалу були зроблені відповідно до діаграм Танабе-Сугано. Аналіз результатів також вказує на те, що смуги поглинання, які відповідають іонам Сu2+ та Ni2+ практично не залежать одні від одних і лише незначно змінюють своє енергетичне положення в змішаних кристалах.

Опубліковано: 2 статі, 2 тез доповідей


4 Госпдоговірна тематика

СБ 02-16 Відпрацювання режимів генерації електричного струму бактерійними клітинами роду Pseudomonas sp.в мікробіологічних паливних комірках,

Керівник НДР: Білий О. І. канд. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник НДЛ-19 факультету електроніки Номер державної реєстрації № 0116U001661. Терміни виконання: 03.1612.16. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період 40, 0 тис. грн.

За час дії теми сконструйовано ряд двокамерних мікробіологічних паливних комірок для роботи з бактерійними клітинами роду Pseudomonas sp. Проведено підбір поживних середовищ з метою оптимізації роботи мікробіологічної паливної комірки. Проведені дослідження зміни генерації електричного струму бактерійними клітинами в залежності від умов культивування клітин та їх вихідної концентрації.


5 Інші форми наукової діяльності.

Професор Стасюк З.В. Член спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06 при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. Член Ради з фізики і хімії поверхні при Президії НАН України. Член редколегій: Вісника ЛНУ імені Івана Франка, серія фізична, Журналу “Фізика і хімія твердого тіла” 2 відгуки на автореферати докторських дисертацій 4 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій.

Професор Павлик Б.В. Член експертної ради з фізики та астрономії Департаменту атестації кадрів МОН України; член Видавничої Ради ЛНУ імені Івана Франка; член Вченої Ради факультету електроніки; член редакційної колегії наукового журналу «Журнал фізичних досліджень» Львівського національного університету імені Івана Франка; член редакційної колегії журналу “Вісник університету. Серія фізична”; член редакційної колегії збірника наукових праць «Електроніка та інформаційні технології»; вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.09 по захисту дисертацій при Львівському національному університеті імені Івана Франка, Голова ДЕКу в ЛНУ «Львівська політехніка». 6 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій.

Професор Зоренко Ю.В. - рецензент публікацій (>5) в журналах зі списку ISI (Journal of Luminescence, Radiation Meаsurements, Optical Materials та ін.). Науковий консультант докторської дисертації старшого наукового співробітника НДЛ-10 Горбенко В.І. „Особливості кристалізації та люмінесцентні властивості сцинтиляторів на основі монокристалічних плівок ортосилікатів, перовскітів та багатокомпонентних гранатів”. Опонент докторської дисертації Тарасенка Олега Анатолійовича «Генерація зарядових станів і розмін їх енергії в органічних твердотільних сцинтиляторах», 16.06.2016, Інститут монокристалів, Харків та кандидатської дисертації Васюкова Сергія Олександровича «Радіаційно–стимульвані процеси в активованих европієм діелектричних кристалах NaI і CsI», 21.09.2016, Інститут монокристалів, Харків.

Старший науковий співробітник Шпотюк Я.О. - рецензент публікацій в журналах: Optical Materials, Optical Engeneering.

Професор Половинко І.І. – Член редколегії журналів «Вісник львівського університету, серія фізична» та «Електроніка та інформаційні технології».

Професор Кушнір О.С. Офіційне опонування дисертації Коструби А. М. “Еліпсометрія ультратонких плівкових структур”, представленої на здобуття наук. ступ. докт. фіз.-мат. наук (спец. 01.04.05 – оптика, лазерна фізика; Інститут фізичної оптики, МОН України, м. Львів); зам. гол. редактора журналу „Теоретична електротехніка”. участь у внутрішньо університетському етапі експертизи запитів на фінансування бюджетних науково-дослідних тем; рецензування рукописів статей в журналах „Ukr. J. Phys. Opt.” (2 статті), „Вісник Львівської політехніки. Серія Комп’ютерні технології” (1 стаття).

Професор Стахіра Й.М. член наукової ради з фізики напівпровідників НАН України, заступник голови спеціалізованої Вченої ради Д 35.051.09, член редколегії «Журналу фізичних досліджень», «Вісника Львівського університету» (серія фізична), журналу «Світ фізики» та «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології.

Професор Коман Б.П. офіційний опонент на дисертаційну роботу Ващинського Віталія Михайловича “Електрохімічні та сорбційні властивості активованого вуглецю, отриманого із рослинної сировини”, представленої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні (Прикарпатський університет, м. Івано-Франківськ).

Професор Свелеба С.А.член спеціалізованої вченої ради Д 35.156.01 при Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України по захисту докторських (кандидатських) дисертацій

Професор Болеста І. М. Член спеціалізованої вченої ради Д. 35.051.09. при Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Головний редактор збірника наукових праць "Електроніка та інформаційні технології". Член редколегії "Фізичного збірника НТШ", Журналу Фізичної Оптики, Вісника Львівського університету, серія фізична.Член програмного комітету Всеукраїнської наукової конференції "Фізичні методи в екології, біології та медицині". Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції "Електроніка та інформаційні технології" 2 відгуки на автореферати докторських дисертацій 4 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій.

Проф. Монастирський Л. С. член редколегії Вісника НУ “Львівська Політехніка”, напрямок “Комп’ютерні системи проектування”.2 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій. 2 відгуки на автореферати докторських дисертацій.

Офіційний опонент докторської дисертаційної роботи Столярчука І.Д.. “Оптична та магніто-оптична спектроскопія квантово-розмірних структур широкозонних напівпповідників із магнітними домішками ”, представлену на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.. Захист відбувся 22 квітня 2016 року на Спеціалізованій Вченій Раді Д.76.051.01 у чернівецькому національному університеті ім. ю.федьковича. м.Чернівці. Офіційний опонент кандидатської дисертаційної роботи Бойка В.Т.. “Особливості формування сіткової структури ковалентних стекол на основі халькогенідів арсену та германію ”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. Захист відбувся 12 травня 2016 року на Спеціалізованій Вченій Раді Д.35.071.01 при Інституті фізичної оптики, м. Львів.

Доцент Вельгош С.Р. Член редколегії збірника наукових праць "Електроніка та інформаційні технології" Член програмного комітету Всеукраїнської наукової конференції "Фізичні методи в екології, біології та медицині" Член програмного комітету Україно-польської науково-практичної конференції "Електроніка та інформаційні технології"

Доцент Карбовник І.Д. Член організаційного комітету Всеукраїнської наукової конференції "Фізичні методи в екології, біології та медицині" Член організаційного комітету Україно-польської науково-практичної конференції "Електроніка та інформаційні технології".

С.н.с. Шмигельський Я.А. Відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць "Електроніка та інформаційні технології" Член організаційного комітету Україно-польської науково-практичної конференції "Електроніка та інформаційні технології"


6 Зовнішні зв’язки:

6.1 Співпраця з науковими установами НАН України та галузевих академій наук України.

Інститут сцинтиляційних Матеріалів НАН України. Підготовка запиту на фінансування комплексного проекту «Розроблення гібридних сцинтиляторів на основі монокристалічних плівок і монокристалів окисних сполук для ефективної трансформації та реєстрації різних типів іонізуючого випромінювання»

Співробітники постійно співпрацюють у виконанні наукових досліджень з вченими фізичного факультету та факультету електроніки ЛНУ, ІППММ НАНУ, ФМІ НАНУ, ЛНДРТІ, Дрогобицького педуніверситету, Прикарпатського національного університету, Чернівецького держуніверситету, НТУ КПІ, ІФНП НАНУ. З вченими НВО «Карат» здійснені спільні експериментальні розробки з метою їх практичного використання.


6.2 Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами

Проводилося дослідження матеріалів, виготовлених по проектах СЛ 20 Фк та ПН-01-05-15 в: Інституті фізики АН Чехії в Празі, Чехія.

В 2016 році продовжувалися роботи згідно укладених угод про науково-технічну співпрацю з Вроцлавським університетом (проф. Чапля З.), Познанським інститутом молекулярної фізики (проф. Трибула З.), Політехнічним інститутом м. Кельце (доц. Калужа С.), Політехнічним інститутом м. Ченстохова (проф. Храбанський Р.) по дослідженню оптичних і діелектричних властивостей сегнетоелектричних кристалів, інститутом „Йозафа Стефана” м. Любляна, Словенія. Національна лабораторія Фраскаті,Національного інституту ядерної фізики, Італія; Wheaton College, Norton, Massachusetts, USA Інститут фізики високих тисків Польської академії наук, Варшава, Польща. Інститут фізики твердого тіла Ризького університету, Рига, Латвія. Карловий університет, Прага, Чехія.

Наукове стажування проф. Балицького О. О. по індивідуальному гранту для пост-докторських студій по програмі Шведського Інституту в Ґетеборзькому університеті (з вересня 2015 р. по лютий 2016).

Грант "Дослідження та застосування функціональних технологічних наноматеріалів для оцінки забруднення та захисту навколишнього середовища", договір № М/56-2016 Виконавці: проф. Болеста І.М., доц. Вельгош С.Р., доц. Карбовник І..Д., аспірант Колкевич А.В., аспірант Стельмащук А.В.


7 Аспірантура та докторантура

7.1 Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури*

Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін­чення

Дата подачі до спеціалізованої вченої ради

Дата захисту

Тема

дисертації

Кудрик Р.Я.*

Професор Стасюк З.В.

2016

Червень 2016 р.

11.11.2016 р.

20.051.06 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

Електронні властивості омічних та бар’єрних контактів до широкозонних напівпровідників на основі наноструктурних та нанорозмірних плівок металів.

Колич І.І.*

Професор Болеста І.М.

2015

Вересень 2015 р.

9.12.2015 р.

Д35.051.09

Львівський національний університет імені Івана Франка

Плазмонні спектри наночастинок срібла у діелектричних матрицях

* Співробітники.

7.2 Захист дисертацій співробітниками*

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціальність

Дата

захисту

Тема дисертації

Кудрик Р.Я.*

М.н.с.,

каф. фіз.. біомед. електроніки

Фізика і хімія поверхні

01.04.18

11.11.2016 р.

20.051.06 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

Електронні властивості омічних та бар’єрних контактів до широкозонних напівпровідників на основі наноструктурних та нанорозмірних плівок металів.


Грипа А.С.

М.н.с. каф.сенс. та напівпров. електроніки

Фізика напівпровідників і діелектриків

01.04.10

01.07.2016

Д35.051.09

Львівський національний університет імені Івана Франка

Радіаційно-стимульовані процеси в кремнієвих транзисторних термосенсорах


Кушлик М.О.

М.н.с. каф.сенс. та напівпров. електроніки

Фізика напівпровідників і діелектриків

01.04.10

20.10.2016

Д35.051.09

Львівський національний університет імені Івана Франка

Деформаційні процеси та дислокаційна електролюмінесценція в приповерхневих шарах кристалів p-Si

Колич І.І.*

М.н.с. каф. радіофізики та комп’ютерних технологій

Фізика напівпровідників і діелектриків

01.04.10

09.12.2015

Д35.051.09

Львівський національний університет імені Івана Франка

Плазмонні спектри наночастинок срібла у діелектричних матрицях

* Випускники докторантури та аспірантури.

8 Студентська наукова робота:

Проведений XXII щорічний турнір юних фізиків імені А. В. Бородчука (5.11.2016).(проф. Бордун О. М., доц. Бігун Р. І.) На темі CБ-18Фк “Структура та електронні явища перенесення заряду у двокомпонентних плівкових системах в режимі квантового та квазікласичного розмірного ефекту” працюює 1 студент. Наставник студентського наукового товариства SPIE Student Chapter “Ivan Franko National University of Lviv”та OSA Student Chapter “Ivan Franko National University of Lviv” — Білий О.І.

Доц.. Рихлюк С.В. науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу Intel-Техно Україна 2016-2017, національного етапу міжнародного конкурсу наукової творчості школярів Intel ISEF в категорії «Робототехніка та інтелектуальні машини» (І місце, В. М. Марченко "Інформаційна рукавичка")

Гурток-спільнота PLLUG (Programming in Lviv Linux Group) у роботі якого приймає участь 50 студентів. З першого вересня 2016 р. щотижня проводяться засідання за такими напрямками:

 1. C++\Qt напрям (щовівторка) - кількість учасників 50.

 2. Веб-напрям (щопонеділка) - кількість учасників 25.

 3. С# напрям (щовівторка) - кількість учасників 20.

 4. Мобільна розробка (iOS) (щосереди) - кількість учасників 20.

 5. Мобільна розробка (Android) (щочетверга) - кількість учасників 30.

Науковий гурток «Інтелектуальні системи», у якому беруть участь 7 студентів. Керівники гуртка – проф. Монастирський Л. С. Спільно із студентами опубліковано 2 статті, 2 тези доповідей на конференціях.

У звітному році на кафедрі системного проектування функціонував студентський науковий гурток «Комп’ютерні інформаційні технології» під керівництвом доц. Шувара Р.Я. (студенти 2-5 курсу, 15 чол.). Для ознайомлення студентів факультету електроніки та комп’ютерних технолгій з різними методами фізичних досліджень та технологій постійно використовувалось наявне у лабораторіях обладнання та розроблені технології і методики. Викладачами кафедри здійснювалось керівництво індивідуальною науковою роботою студентів, які були представлені на міжнародній конференції студентів і молодих науковців.


Участь у виконанні держбюджетної наукової тематики (з оплатою)8.

За участю студентів опубліковано:

 1. Центри люмінесценції в тонких плівках β–Ga2O3 та  (Y0.06Ga0.94)2O3 /О. М. Бордун, І. І. Медвідь, І. Й. Кухарський, Б. О. Бордун. // Фізика і хімія твердого тіла.– 2016. – T.17, №1. С. 53–59.

 2. Грабовський В., Слотвінський Д. Побудова експертної системи діагностики комп’ю­терів у середовищі CLIPS. // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 34-37.

 3. Грабовський В., Шиганов Ю. Особливості створення елементів гри жанру STEALTH за допомогою рушія UNITY 3D // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 38-41.

 4. Кушнір О. С., Волоско А. В., Іваніцький Л. Б., Рихлюк С. В. Про статистику відстаней між словами в тексті та проблему розпізнавання змістових слів // Електроніка та інформаційні технології.2016Вип. 6. – С. 155164.

 5. Кушнір О. С., Дзіковський В. Є., Залевський Ю. О., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М. Визначення показника степеневих розподілів дискретних випадкових змінних // Матер. VIII Українсько-Польської наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016) (Львів–Чинадієво, Україна, 27–30 серпня 2016 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2016. – С. 80–83.

 6. Кушнір О. С., Альфавіцький М. А., Дзіковський В. Є., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М., Шарга О. І. До пояснення механізму явища “спалахів” у статистиці лінгвістичних елементів: часи очікування буквенних n-грам // Матер. VIII Українсько-Польської наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016) (Львів–Чинадієво, Україна, 27–30 серпня 2016 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2016. – С. 84–89.

 7. Кушнір О. С., Альфавіцький М. А., Богданець В. І., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М. Статистичні закономірності лінгвістики комп’ютерних програм // Матер. VIII Українсько-Польської наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016) (Львів–Чинадієво, Україна, 27–30 серпня 2016 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2016. – С. 90–95.

 8. В.Сокульський, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа. Створення багатовимірного OLAP- куба послуг готельно - туристичного комплексу м.Львова // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 102-105.

 9. В.Лозовал, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа. Створення багатовимірного OLAP- куба послуг готельно - туристичного комплексу прикарпаття // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 98-101.

 10. Ю.Кушпіт, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа. Туристичний сервіс західного регіону України з використанням семантичної мережі // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 42-45.

 11. І.Зохнюк, І. Катеринчук, С.Свелеба, І.Куньо, І.Карпа. Пошук оптимального шляху у транспортній мережі міста. // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 96-97.

 12. О.Жилін, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа, Я.Шмигельський. Створення матриці ознак розпізнавання динамічних режимів неспівмірної надструктури кристала [N(CH3)4]2CuCl4 // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 262-265.

 13. Любунь З. Використання нейромереж з радіально базисними функціями (РБФ) для розпізнавання зображень/ З. Любунь, Р. Піх // VIII Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 27 серпня - 30 серпня 2016 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2016. – С. 14-15.

 14. Karbovnyk I. Multicolor photon emission from organic thin films on different substrates / I. Karbovnyk, I. Olenych, A. Kukhta, A. Lugovskii, G. Sasnouski, Yu. Olenych, A. Luchechko, A.I. Popov, L. Yarytska // Radiation Measurements. – 2016. – V. 90. – P. 38–42.

 15. Оленич І.Б. Застосування інформаційних технологій для аналізу результатів АСМ досліджень / І.Б. Оленич, В.О. Матвіїшин // Електроніка та інформаційні технології. - 2016. - Випуск 6. – С. 150–154.


Тези доповідей на конференціях:

1. Монастирський Л.С. Особливості проектування інтелектуальних будинків / Л.С. Монастирський, О.І. Петришин, А.П. Дишко // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем», 5 – 7 квітня 2016 р. – Дрогобич, Україна. – С. 21-25.

2. Оленич І.Б. Використання інформаційних технологій для аналізу АСМ - зображень / І.Б. Оленич, В.О. Матвіїшин // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем», 5 – 7 квітня 2016 р. – Дрогобич, Україна. – С. 73-76.


9 Публікації:

Навчальні посібники

Видано __1_ навчальний посібник обсягом _3,3_ друк. арк.

Бібліографічний опис

Обсяг, друк. арк.

Балицький О.О. Формування та властивості об’єктів наноелектроніки. – Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2016. – 52 с.

3,3Статті

1. Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор;

 1. Bihun R. I. Crossover from quantum to classical electron transport in ultrathin metal films / R. I. Bihun, Z. V. Stasyuk, O. A. Balitskii // Physica B.– 2016.– Vol. 487.– P. 73-77. dx.doi.org/10.1016/j.physb.2016.02.003

 2. Бігун Р. І. Перенесення заряду в полікристалічних плівках Pd нанометрової товщини / Р. І. Бігун, В. М. Гаврилюх, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016.– Т. 38, № 3. – С.  329-340. mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i03/0329.html

 3. Вплив підшарів германію на формування плівок хрому / Р. І. Бігун, М. Д. Бучковська, В. М. Гаврилюх, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.– 2016.– Т. 14, № 2.– С. 285-292. www.imp.kiev.ua/nanosys/ru/articles/2016/2/nano_vol14_iss2_p0285p0292_2016_abstract.html

 4. Вплив підшарів германію на перенесення заряду в тонких плівках хрому нанометрової товщини / Р. І. Бігун, В. М. Гаврилюх, Б. П. Коман, Я. А. Пастирський, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016.– Т. 38, № 9.– С. 1171 - 1179. mfint.imp.kiev.ua/ua/browse.html

 5. Бордун О. М. Дисперсионные свойства тонких пленок (Y0.06Ga0.94)2O3 / О. М. Бордун, И. И. Кухарский, И.И. Медвидь // Журнал прикладной спектроскопии.– 2016.– T.83, №1. – С. 158–162. http://imaph.bas-net.by/jas/rus/ruslib/8301/cont8301.html

 6. Shpotyuk О. Positron annihilation lifetime study of polyvinylpyrrolidone for nanoparticle-stabilizing pharmaceuticals / O. Shpotyuk, Z. Bujnakova, P. Balaz, A. Ingram, Y. Shpotyuk. // Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. – 2016.– V.117 P.419-425. https://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2015.09.030

 7. Probing sub-atomistic free-volume imperfections in dry-milled nanoarsenicals with PAL spectroscopy / O. Shpotyuk, A. Ingram, Z. Bujňáková, P. Baláž, Ya. Shpotyuk. // Nanoscale Research Letters.– 2016. – V.11. P.1-7. https://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-016-1228-9https://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-016-1228-9

 8. Free-volume nanostructurization in Ga-modified As2Se3 glass / Ya. Shpotyuk, A. Ingram, O. Shpotyuk, A. Dziedzic, C. Boussard-Pledel, B. Bureau. // Nanoscale Research Letters.– 2016.– V.1120-1-7. https://dx.doi.org/10.1186/s11671-016-1237-8

 9. Luchechko A. Luminescence spectroscopy of Eu3+ and Mn2+ ions in MgGa2O4 spinel / A. Luchechko, O. Kravets, L. Kostyk, O. Tsvetkova // Radiation Measurements. –2016. –Vol. 90. P. 47-50. dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2015.12.003

 10. Time-resolved OSL studies of YAlO3:Mn2+ crystals / Ya. Zhydachevskii, A. LuchechkoD. MarabaN. MartynyukM. GlowackiE. Bulur, S. UbizskiiM. BerkowskiA. Suchocki // Radiation Measurements. -2016. -Vol. 94. P. 18-22. dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2016.08.007

 11. Multicolor photon emission from organic thin films on different substrates / I. Karbovnyk, I. Olenych, A. Kukhta, A. Lugovskii, G. Sasnouski, Yu. Olenych, A. Luchechko, A.I. Popov, L. Yarytska // Radiation Measurements. - 2016. V. 90. - P. 38-42. dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2015.12.022

 12. Effect of Graphene Oxide on the Properties of Porous Silicon / I. Olenych, O. Aksimentyeva, L. Monastyrskii, Y. Horbenko, M. Partyka, A. Luchechko, L. Yarytska // Nanoscale Research Letters. 2016. V. 11. P. 43-49. https://dx.doi.org/10.1186%2Fs11671-016-1264-5

 13. Olenych I.B., Influence of Passivating SiOx Films on Porous Silicon Photoluminescence / I.B. Olenych, L.S. Monastyrskii, B.P. Koman, A.P. Luchechko // Journal of Applied Spectroscopy. 2016, Volume 83, Issue 1, P 111–114. link.springer.com/article/10.1007/s10812-016-0251-z

 14. Павлык Б. В. Радиационно-стимулированные процессы в транзисторных термосенсорах / Б. В. Павлык, А. С. Грыпа // ФТП. – 2016. – № 5. – С. 689-693. Радиационно-стимулированные процессы в транзисторных термосенсорах

 15. Radiation-Stimulated Changes in the Characteristics of Surface-Barrier Al–Si–Bi Structures with Different Concentrations of Dislocations at the Crystal Surface / В. Pavlyk, М. Kushlyk, D. Slobodzyan, І. Matvijishyn // Acta Mechanica et Automatica. – 2016. – V.10, No4 (38). – Р. 281-292. www.actawm.pb.edu.pl

 16. Scintillating screens based on the single crystalline films of multicomponent garnets: new achievements and possibilities / Yuriy Zorenko, Vitalii Gorbenko, Tetiana Zorenko, Kazimierz Paprocki, Martin Nikl, Jiri A. Mares, Pawel Bilski, Anna Twardak, Oleg Sidletskiy, Iaroslav Gerasymov, Boris Grinyov, Alexandr Fedorov// IEEE TNS, 2016, V.63(2), P.496-502. dx.doi.org/10.1109/TNS.2015.2514062

 17. Epitaxial growth of LuAG:Ce and LuAG :Ce,Pr films and their scintillation properties / Paul-Antoine Douissard, Thierry Martin, Federica Riva, Yuriy Zorenko, Tetiana Zorenko, Kazimierz Paprocki, Alexander Fedorov, Pawel Bilski, Anna Twardak // IEEE TNS, 2016, V.63(3), P.1726-1732. dx.doi.org/10.1109/TNS.2016.2565731

 18. Luminescence and Energy Transfer Processes in (Lu,Tb)3Al5O12 Single Crystalline Films Doped with Ce3+ / K. Bartosiewicz, V. Babin, M. Nikl, J.A. Mares, J.A. Mares, Yu. Zorenko, V. Gorbenko // Journal of Luminescence. – 2016.– V.173, 141–148. dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.01.022

 19. Comparison of the luminescent properties of Lu3Al5O12:Pr crystals and films under synchrotron radiation excitation / YuZorenko, VGorbenko, TZorenko, TVoznyak, SNizankovskiy // Journal of Luminescence.– 2016.– V.179, P.496–500. dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.07.053

 20. Luminescent and scintillation properties of Sc3+ and La3+ doped Y2SiO5 powders and single crystalline films / Yu. Zorenko, V. Gorbenko, T. Zorenko, T. Voznyak, A. Voloshynovskii, V.Vistovskiy, K. Paprocki, L. Mosińska, P. Bilski, A. Twardak, A. Fedorov, M. Nikl, J.A. Mares // Journal of Luminescence.– 2016.– V.179, P. 445–450. https://www.researchgate.net/publication/288932284_Luminescent_properties_of_LuAGYb_and_YAGYb_single_crystalline_films_grown_by_Liquid_Phase_Epitaxy_method

 21. Luminescent properties of LuAG:Yb and YAG:Yb single crystalline films grown by Liquid Phase Epitaxy method / Yu. Zorenko, T. Zorenko, V. Gorbenko, T. Voznyak, P. Popielarski, M. Batentschuk, A. Osvet, Ch. Brabec, V. Kolobanov, D. Spasky, A. Fedorov // Radiation Measurement.– 2016.– V.90, P.132-135. dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2015.12.032

 22. Luminescent and scintillation properties of the Pr3+ doped single crystalline films of Lu3Al5-xGaxO12 garnet / V. Gorbenko, Yu. Zorenko, T. Zorenko, T. Voznyak, K. Paprocki, F. Fabisiak, A. Fedorov, PBilski, ATwardak, G. Zhusupkalieva // Radiation Measurements. – 2016.– V.90, P.183-187. dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2016.02.005

 23. Luminescent and scintillation properties of YAG:Dy and YAG:Dy,Ce single crystalline films / Yu. Zorenko, V. Gorbenko, T. Zorenko, A. Banaszak, L. Mosińska, K. Paprocki, Ya. Zhydachevskii, A. Suchocki, P. Bilski, A. Twardak, A. Fedorov // Radiation Measurements.– 2016.– V. 90, P. 132-135. dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2016.02.026

 24. Luminescent properties of Al2O3:Ce single crystalline films under synchrotron radiation excitation / Yu. Zorenko, T. Zorenko, V. Gorbenko, V. Savchyn, T. Voznyak, K. Fabisiak, A. Fedorov, G. Zhusupkalieva // Optical Materials.– 2016.– V.59. – P. 141-144. dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2016.01.003

 25. Growth and luminescent properties of single crystalline films of Ce3+ doped Pr1-x LuxAlO3 and Gd1-xLuxAlO3 perovskites / YuZorenko, VGorbenko, TZorenko, TVoznyak, FRiva, P.ADouissard, TMartin, AFedorov, ASuchocki, YaZhydachevski // Journal of Crystal Growth.– 2016, doi:10.1016/j.jcrysgro.2016.02.020.

 26. Composition engineering of single crystalline films based on the multicomponent garnet compounds / Yuriy Zorenko, Vitalii Gorbenko, Tetiana Zorenko, Kazimierz Paprocki, Paweł Bilski, Anna Twardak, Taras Voznyak, Oleg Sidletskiy, Yaroslav Gerasimov, Boris Gryniov, Alexandr Fedorov // Optical Materials.– 2016.– V.61. – P.3-10. dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2016.03.031

 27. Aluminum and Gallium Substitution in Yttrium and Lutetium Aluminum-Gallium Garnets: Investigation by the Single-Crystal NMR and TSL Method / VLaguta, YuZorenko, VGorbenko, AIskaliyeva, YuZagorodniy, OSidletskiy, PBilski, ATwardak, MNikl // Journal of Physical Chemistry.– 2016, accepted for publication, DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b08593.

 28. Luminescent properties of Lu3-xTmxAl5O12:Ce single crystalline films / YuZorenko, VGorbenko, TZorenko, ASuchocki, YaZhydachevskyy, KFabisiak, KPaprocki, PBilski, ATwardak, AFedorov // Optical Materials, accepted for publication; doi: 10.1016/j.optmat.2016.11.006.

 29. On the mechanism of nanostructure growth on the surface of CdI2 crystals / I. M. Bolesta, I. N. Rovetskii, Z. M. Yaremko, I. D. Karbovnyk, S. R. Velgosh, M. V. Partyka, N. V. Gloskovskaya, V. M. Lesivtsiv / Ukr. J. Phys. – 2015. – Vol. 60, No 11. – P. 1143-1149. ujphys.bitp.kiev.ua/files/journals/60/11/601108p.pdf

 30. Impedance characterization of Cr3+, Y3+ and Zr4+ activated forsterite nanoceramics synthesized by sol-gel method / I. Karbovnyk, I. Borshchyshyn, Y. Vakhula, I. Lutsyshyn, H. Klym, I. Bolesta // Ceramics International. – 2016. – Vol. 42. – P. 8501-8504. dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.02.075

 31. Effect of Radiation on the Electrical Properties of PEDOT-Based Nanocomposites / I. Karbovnyk, I. Olenych, O. Aksimentyeva, H. Klym, O. Dzendzelyuk, Y. Olenych, O. Hrushetska // Nanoscale Research Letters. – 2016. – Vol. 11. – P. 84.1-84.5. doi:10.1186/s11671-016-1293-0

 32. Long-term evolution of luminescent properties in CdI2 crystals / I. Karbovnyk, I. Bolesta, I. Rovetskii, V. Lesivtsiv, Ya. Shmygelsky, S. Velgosh // Low Temperature Physics. – 2016. – Vol. 42. – P. 756-759. fntr.ilt.kharkov.ua/list.php

 33. Optical and Vibrational Spectra of CsCl-Enriched GeS2-Ga2S3 Glasses / H. Klym, I. Karbovnyk, M. Cestelli Guidi, O. Hotra, A.I. Popov // Nanoscale Research Letters. – 2016. – Vol. 11. – P. 132.1-132.6. https://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-016-1350-8

 34. Influence of crystallization front direction on the Mg-related impurity centers incorporation in bulk GaN:Mg grown by HNPS method / B. Sadovyi, M. Amilusik, E. Litwin-Staszewska, M. Bockowski, I. Grzegory, S. Porowski, M. Fijalkowski, V. Rudyk, V. Tsybulskyi, M. Panasyuk, I. Karbovnyk, V. Kapustianyk // Optical Materials. – 2016. –Vol. 59. – P. 491-496. dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2016.06.027

 35. Klym H. Influence of CsCl addition on the nanostructured voids and optical properties of 80GeS2-20Ga2S3 glasses  / H. Klym, A. Ingram, O. Shpotyuk, I. Karbovnyk // Optical Materials. – 2016. Vol. 59. – P. 39-42. dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2016.03.004

 36. Cathodoluminescence characterization of polystyrene-BaZrO3 hybrid composites / V.P. Savchyn, A.I. Popov, O.I. Aksimentyeva, H. Klym, Yu.Yu. Horbenko, V. Serga, A. Moskina, I. Karbovnyk // Low Temperature Physics. – 2016. Vol. 42. – P. 597-600. fntr.ilt.kharkov.ua/list.php

 37. High temperature stability of electrical and optical properties of bulk GaN:Mg grown by HNPS method in different crystallographic directions / B. Sadovyi, M. Amilusik, G. Staszczak, M. Bockowski, I. Grzegory, S. Porowski, L. Konczewicz, V. Tsybulskyi, M. Panasyuk,  V. Rudyk, I. Karbovnyk, V. Kapustianyk, E. Litwin-Staszewska, R. Piotrzkowski // Acta Physica Polonica. – 2016. – Vol. 129. – P. A126-A128.

 38. Cholesterol-Based Grafted Polymer Brushes as Alignment Coating with Temperature-Tuned Anchoring for Nematic Liquid Crystals / Yurij Stetsyshyn, Joanna Raczkowska, Andrzej Budkowski, Kamil Awsiuk, Andriy Kostruba, Svyatoslav Nastyshyn, Khrystyna Harhay, Edward Lychkovskyy, Halyna Ohar and Yuriy Nastishin // Langmuir. – 2016.– V. 32. Is. 42..– P. 11029-11038. doi: 1021/acs.lahgmuir.6b02946.

 39. Monastyrskii L.S. Electronic Structure of Silicon Nanowires Matrix from Ab Initio Calculations / L.SMonastyrskii, Ya.VBoyko, B.SSokolovskii, V.Ya. Potashnyk // Nanoscale Research Letter. – 2016. V. 11. P. 25-29. doi:10.1186/s11671-016-1238-7

 40. Оленич И.Б. Влияние пассивирующих пленок SiOx на фотолюминесценцию пористого кремния / И.Б. Оленич, Л.С. Монастырский, Б.П. Коман, А.П. Лучечко // Журнал прикладной спектроскопии. – 2016. – Т. 83, № 1. – С. 126-130. imaph.bas-net.by/jas/rus/ruslib/8301/cont8301.html

 41. Multicolor photon emission from organic thin films on different substrates / I. Karbovnyk, I. Olenych, A. Kukhta, A. Lugovskii, G. Sasnouski, Yu. Olenych, A. Luchechko, A.I. Popov, L. Yarytska // Radiation Measurements. – 2016. – V.90. – P. 38–42. dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2015.12.022

 42. Barrier structures on the basis of graded-band-gap cdhgte obtained by evaporation-condensation-diffusion method / Z. Swiatek, A.P. Vlasov, M.V. Ivashko, R.L. Petryna, A.Yu.Bonchyk, B.S. Sokolovskii //Archives of Metallurgy and Materials. – 2016. – V.61. – No.1. –P115-122. https://doi.org/10.1515/amm-2016-0022

 43. Balitskii O.A. Processable WO3-x Nanocrystals with Solution Tunable Localized Surface Plasmon Resonances / O.A. Balitskii, D. Moszyński, Abbas Z. Aqueous // RSC Advances. 2016. ­– Vol. 6.– No 64. P. 59050–59054. DOI: 10.1039/C6RA07938E


2. Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших;

 1. Bihun R. I. Crossover from quantum to classical electron transport in ultrathin metal films / R. I. Bihun, Z. V. Stasyuk, O. A. Balitskii // Physica B.– 2016.– Vol. 487.– P. 73-77.

 2. Бігун Р. І. Перенесення заряду в полікристалічних плівках Pd нанометрової товщини / Р. І. Бігун, В. М. Гаврилюх, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016.– Т. 38, № 3. – С.  329-340.

 3. Бігун Р. І. Вплив підшарів германію на формування плівок хрому / Р. І. Бігун, М. Д. Бучковська, В. М. Гаврилюх, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.– 2016.– Т. 14, № 2.– С. 285-292.

 4. Бігун Р. І. Вплив підшарів германію на перенесення заряду в тонких плівках хрому нанометрової товщини / Р. І. Бігун, В. М. Гаврилюх, Б. П. Коман, Я. А. Пастирський, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016.– Т. 38, № 9.–С. 1171 - 1179.

 5. Бордун О. М. Дисперсионные свойства тонких пленок (Y0.06Ga0.94)2O3 / О. М. Бордун, И. И. Кухарский, И.И. Медвидь // Журнал прикладной спектроскопии.– 2016.– T.83, №1. – С. 158–162.

 6. Галій П.В. Дослідження мікро- та наноструктури міжшарових поверхонь сколю­вання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем / П.В. Галій, П. Мазур, А. Ціжевсь­кий, І.Р. Яровець, Т.М. Ненчук, Франк Сімон, Я.М. Бужук, В.Л. Фоменко // Журнал нано- та електронної фізики. ― 2016. ― т. 8, № 1. ― С. 01012-1―01012-11.

 7. Особливості впливу X-випромінювання та магнітного поля на електрофізичні характеристики бар’єрних структур на основі дислокаційного p-Si, призначеного для сонячної енергетики / Д.П. Слободзян, Б.В. Павлик, М.О. Кушлик // Журнал нано- та електронної фізики. – 2016. – Т.7, №4. – 04051-1 - 04051-5

 8. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. Динаміка забруднення 137Cs деяких компонент екосистем Шацького національного природного парку. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 37. – 2015. - C. 146-153.

 9. Кушнір О. С., Волоско А. В., Іваніцький Л. Б., Рихлюк С. В. Про статистику відстаней між словами в тексті та проблему розпізнавання змістових слів // Електроніка та інформаційні технології.2016Вип. 6. – С. 155164.

 10. Розмірні ефекти в діелектричних кристалах з неспівмірною фазою /І. Карпа, С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, О. Фіцич / Електроніка та інформаційні технології. 2015. Випуск 5. С. 3–21.

 11. Вплив розмірів кристала [N(CH3)4]2CuСl4 на температури фазових переходів І. Карпа, С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, О. Фіцич / Електроніка та інформаційні технології. 2015. Випуск 5. С. 50 – 60.

 12. Шпотюк Я., Павлик Б., Рихлюк С., Бусар-Пледель К., Назабаль В., Бюро Б. Вплив Ga на структуру та оптичнi властивостi халькогенiдного скла As30Se50Te20 // Журнал фiзичних дослiджень.   2015.  Т. 19, № 4. – 4703 (6 с.).

 13. Kushnir O. S., Maksysko M. Ya., Ivanitskyi L. B., Rykhlyuk S. V. Rank dependences and lexical frequency spectra for the subgroups of different-length words in texts // Електроніка та інформаційні технології.2015. Вип. 5. – С. 167–174.

 14. Корчак Ю. Матеріали для виготовлення бронежилетів: сучасний стан і перспективи / Ю. Корчак, Л. Корчак // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – В.6. – с. 54-71.

 15. Половинко Т.І.,Гринчук Г.Я., Половинко І.І. Оптико-геометричний аналіз діелектричних хвилеводів // Електроніка та інформаційні технології. Збірник наукових праць. – 2015. – вип. 5. – С. 126-151

 16. Karbovnyk. I. Using LabVIEW in automated measurements of refractive indices in optical range / I. Karbovnyk, N. Andrushchak, I. Shchur // Proceedings of the 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science TCSET 2016. P. 195-197.

 17. Stelmashchuk, A. Computer simulations of nanotube networks in dielectric matrix / A. Stelmashchuk, I. Karbovnyk, H. Klym // Proceedings of the 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science TCSET 2016. P. 415-417.

 18. Klym H. Multicomponent positronium lifetime modes to nanoporous study of MgO-Al2O3 ceramics / H. Klym, I. Karbovnyk, I. Vasylchyshyn // Proceedings of the 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science TCSET 2016. P. 406-408.

 19. Afanassyev D. Hardware for fault diagnosis of analog circuits by multitest method / D. Afanassyev, V. Rabyk // Proceedings of 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science (TCSET’ 2016), 23-26 Feb. 2016  Lviv – Slavske, p. 589-591.

 20. Tsmots I. Designing Featuris of Hardware and Software Tools for Intelligent Processing of Intensive Data Streams / I. Tsmots, O. Skorokhoda, T. Tesliuk, V. Rabyk // Proceedings of the 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), 23-27 August 2016, Lviv, Ukraine, p. 332- 335.

 21. Tsmots I. Structure and software model of a parallel-vertical multi-input adder for FPGA implementation / I. Tsmots, O. Skorokhoda, V. Rabyk // Proceedings of the XI th International Scientific and Technical Conference Computer Science and Information Technologies (CSIT), 06-10 September 2016, Lviv, Ukraine, p. 158-160.


3. Статті в інших закордонних виданнях;

 1. Yaremyk R.Ya. Intellectual system of monitoring and prediction of the state of cathodic protection of the underground oil and gas pipelines / R. Ya. Yaremyk // European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. The 12th International scientific conference proceedings. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Austria, Vienna, October, 2016. P. 19-25.

 2. Olenych I.B. Effect of ZnO Layers on Transport and Relaxation of Charge in Porous SiliconSilicon Structures / I.B. Olenych // Nanoscience and Nanoengineering. – 2016. – V. 4, No. 2. – P. 40–45

4. Статті у фахових виданнях України;

 1. Бордун О. М. Електропровідність тонких плівок β–Ga2O3 та  (Y0.06Ga0.94)2O3 / О. М. Бордун, І. І. Медвідь, І. Й. Кухарський // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2015. – Вип.50.– С. 28–36.

 2. Бордун О. М. Центри люмінесценції в тонких плівках β–Ga2O3 та  (Y0.06Ga0.94)2O3 / О. М. Бордун, І. І. Медвідь, І. Й. Кухарський, Б. О. Бордун // Фізика і хімія твердого тіла.– 2016. – T.17, №1.– С. 53–59.

 3. Гетьман В. Б. Вплив геометрії оптичної схеми лічильника на точність вимірювання розмірів частинок /В. Б.Гетьман, О. І. Білий, О.М. Бордун, Я. П. Ференсович // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. –Вип. 6. – С. 128–136.

 4. Яремик Р.Я. Розпізнавання газів на основі мікрокомп’ютерного аналізу даних сенсорів поруватого кремнію / Л.С. Монастирський, О.І. Петришин, Б.П. Коман, Р.Я. Яремик // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. 2016 – T.13, №3. С.74-79.

 5. Павлик Б. Вплив пружної деформації на електропровідність зразків p-Si з різною концентрацією дислокацій / Б. Павлик, Р. Дідик, Р. Лис, Й. Шикоряк // Електроніка та інформаційні технології.– 2016. – Вип. 6. – С. 39 – 44.

 6. Павлик Б. Моделювання впливу радіації на характеристики термосенсорів / Б. Павлик, А. Грипа, О. Кравець, Я. Шмигельський // Електроніка та інформаційні технології.– 2016. – Вип. 6. – С. 143 – 149.

 7. Новосад С. Вплив домішки вісмуту на випромінювальні процеси в кристалах CdWO./ С. Новосад, Л. Костик, І. Новосад, А. Лучечко, М. Панасюк, А. Васьків, М. Рудко// Матеріали VIII-ої Українcько-польської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016), 27-30 серпня 2016 р., − Львів-Чинадієво, Україна. С.180-182.

 8. Особливості вимірювання електричного опору кристалів кремнію за дії пружної деформації та постійного магнітного поля / Лис Р.М., Павлик Б.В., Дідик Р.І., Шикоряк Й.А. // VIII Українсько-польська науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016)»: матеріалаи конференції, 27-30 серпня 2016 р. – Львів-Чинадієво, 2016. – С. 185-186.

 9. Кравець О. П. Дослідження люмінесцентних властивостей сполук Mg1-xZnxGa2O4 зі структурою шпінелі активованих іонами Mn2+ / О. П. Кравець, А. П. Лучечко, О. В. Цвєткова, А. П. Васьків // Матеріали VIII-ої Українcько-польської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016), 27-30 серпня 2016 р., − Львів-Чинадієво, Україна. С.221-224.

 10. Новосад І. Вплив домішки міді на спектральні характеристики кристалів йодистого кадмію / І. Новосад, Б. Калівошка, С. Новосад, І. Матвіїшин, М. Панасюк, А. Лучечко, О. Попель, М. Рудко, О. Гураль // Матеріали VIII-ої Українcько-польської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016), 27-30 серпня 2016 р., − Львів-Чинадієво, Україна. С.174-176.

 11. Shpotyuk Ya. Rare-earth doped Se-Te-based glasses for biosensing application / Ya. Shpotyuk, М. Kushlyk, J. Szlęzak, J. Cebulski // Book of Abstracts of 8th Ukrainian-Polish Scientific and Practical conf. Electronics and Information Technologies ELIT-2016. Lviv-Chynadiyevo, Ukraine. 27-30.08.2016. P. 225-226.

 12. Blahitko B. Influence Of Slope Surface On Takeoff And Landing in Unmanned Quadrocopter FlightB. Blahitko, Yu. Mochulsky // Електроніка та інформаційні технології. – 2016 – Вип. 6. –С. 137-142..

 13. Павлик Б. Моделювання впливу радіації на характеристики термосенсорів / Б. Павлик, А. Грипа, О. Кравець, Я. Шмигельський. // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 6. – С. 143–149.

 14. Кость Я. Застосування степеневого методу в адаптивному алгоритмі інтегрування жорстких систем / Я. Кость // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 6. – С. 77–82.

 15. Монастирський Л.С. Розпізнавання газів на основі мікрокомп'ютерного аналізу даних сенсорів поруватого кремнію / Л.С. Монастирський, О.І. Петришин, Б.П. Коман, Р.Я. Яремик // Сенсорна електроніка та мікросистемні. – 2016. – Т. 13, №3. – С. 74–79.

 16. Оленич І.Б. Газові сенсори на основі органо-неорганічних нанокомпозитів / І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, О.І. Аксіментьєва, Ю.Ю. Горбенко // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології. – 2016. – Т. 13, №3. – С. 39–47.

 17. Оленич І.Б. Електричні та фотоелектричні властивості гібридних структур на основі поруватого кремнію і оксиду цинку / І.Б. Оленич // Журнал фізики та інженерії поверхні. – 2016. – Т. 1, № 2, С. 186–193.

 18. Оленич І.Б. Фоточутливі структури на основі модифікованого паладієм поруватого кремнію / І.Б. Оленич, О.Б. Перевізник // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2016. – Т. 14, №2. – С. 191–202.

 19. Оленич І.Б. Застосування інформаційних технологій для аналізу результатів АСМ досліджень / І.Б. Оленич, В.О. Матвіїшин // Електроніка та інформаційні технології. - 2016. - Випуск 6. – С. 150–154.

 20. Бабич О. Температурні залежності коефіцієнта термо-е.р.с. і зонний спектр високотемпературних надпровідників бісмутової системи / О. Бабич, Я. Бойко, І. Габрієль // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 6. – С. 25–31.

 21. Кашуба А. Особливості зонної структури твердих розчинів заміщення InxTl1-xIn / А. Кашуба, О. Бовгира, О. Футей, А. Франів // Електроніка та інформаційні, 2016, вип. 6, С. 32-38.

 22. Франів А. Спектри комбінаційного розсіювання кристалів групи А2ВХ4 / А. Франів, О. Футей, О. Гомонай, А. Кашуба, // Вісник Львівського університету, Сер. Фізична, 2016, вип. 51, С. 62-67.

 23. Флюнт О. Оцінка меж точності чисельного обчислення інтегрального перетворення Фур’є степеневих спектрів за допомогою інтерполяції кубічними сплайнами / О. Флюнт // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 6. – С. 83–88.

 24. Флюнт О. Коливнi процеси в мiжзонних електронних переходах у шаруватих кристалах / О. Флюнт // Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична. – 2016. – Вип. 51. – С. 98–105.

 25. Коман Б. П. Особливості міжфазової взаємодії у структурах Si-SiO2 / Б. П. Коман // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. 2016. Т.13, №2.C.84–93.

 26. Коман Б. П. Програмна апроксимація термометричних характеристик діодного сенсора температури в ОС Android / Б. П. Коман // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” серія “Комп ютерні науки та інформаційні технології. – 2016.– №758.– С.34– 41.

 27. Коман Б. П. Моделювання міжфазової взаємодії та адгезійних процесів у системах “металічний конденсат – твердотіла підкладка” / Б. П. Коман, В.М.Юзевич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” серія “Інформаційні системи та мережі”. – 2016. – №752. – С. 56–61.

 28. Комаn B. P. Mathematical modeling of processes in the surface layers of solids for interfacial interactions / B. P. Комаn, V. М. Yuzevich // Вісник НУ “Львівська політехніка“, серія Компютерні системи проектування. Теорія і практика – 2016. – №751. – С. 96–101.

 29. Коман Б.П. Оцінювання поверхневих характеристик твердих тіл з використанням імітаційного моделювання / Б. П. Коман //Електроніка та інформаційні технології. – 2016.– Т. 13, №2. – C. 72–76.

 30. Коман Б. П. Автоматизований комплекс для дослідження параметрів електроактивних центрів у твердих тілах з використанням методики термостимульованої деполяризації / Б. П. Коман // Відбір і обробка інформації. – 2016. – №44 (113).– C.17–28.

 31. Ненчук T. M. Дослідження мікро- та наноструктури міжшарових поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем / П.В. Галій, П. Мазур, А. Ціжевський, І. Р. Яровець, Т. М. Ненчук, Сімон Франк, Я. М. Бужук, В. Л. Фоменко // Журнал нано- та електронної фізики. – 2016. – Т. 8, №1. – С. 01012(11cc).

 32. Парубочий В. Реалізація гібридної архітектури кластерних обчислень / В. Парубочий, Р. Шувар // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Iнформаційні системи та мережі. – 2016. – №833. C. 123131.

 33. Бабич О. Температурні залежності коефіцієнта термо-е.р.с. і зонний спектр високотемпературних надпровідників вісмутової системи / О. Бабич, Я. Бойко, І. Габрієль // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип.6. – С.25-31.

 34. Демків Л. Вплив йонізуючого випромінювання на електричні властивості композитних полімерних матеріалів з наночастинками BаF2 та SrF2 / Т. Демкiв, О. Галяткiн, З. Хапко, П. Якiбчук, О. Перевiзник, О. Антоняк, Л. Демкiв, В. Вiстовський, А. Волошиновський // Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична. – 2015. – Вип. 50. – С. 64–71.

 35. Демків ЛЛюмінесценція полістирольних композитів з вкрапленими наночастинками, отриманих з використанням статичного тиску / Т. Демкiв, О. Галяткiн, О. Перевiзник, ЛДемкiв, В. Вiстовський, А. Волошиновський // Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична. – 2016. – Вип. 51. – С. 52–61.

 36. Монастирський Л.С. Розпізнавання газів на основі мікрокомп'ютерного аналізу даних сенсорів поруватого кремнію / Л.С. Монастирський, О.І. Петришин, Б.П. Коман, Р. Я. Яремик // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології. – 2016. – Т. 13, №3. – С. 74–79.

 37. Yuzevych V. M. Mechano-electric characteristics of the near-surface layer of some materials / V. M. Yuzevych, B. P. Koman, R. M. Dzhala // J.Nano-Electron.Phys. – 2016. – Vol8, No4. P. 04005.


5. Статті в інших виданнях України.

 1. Яремик Р.Я. Інтелектуалізований імпульсний спектрометр електрохімічного імпедансу біосенсорних систем / Р.Я. Яремик // Збірка наукових праць ХІІ Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMI’2016”, 24-24 травня 2016 року, Херсон, Україна, С.326-328.

 2. Злобін Г. Програмне забезпечення ІТ-компанії та фахова підготовка студентів напрямку “Комп’ютерні науки” на факультеті електроніки ЛНУ імені Івана Франка / А. Батюк,  Г. Злобін, О. Скоропад // Новітні комп’ютерні технології. - Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ “Криворізький національний університет”, 2016. - Том XIV. - 150 с.:іл. –С. 89-92


Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 1. Стасюк З. В. Електронні явища перенесення заряду в нанорозмірних металевих двокомпонентних плівкових системах / З. В. Стасюк, Р. І. Бігун. // Конференція присвячена 70-річчю від дня заснування Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національна академія наук України, 25-27 травня 2016, Київ, С. 83.

 2. Білий О.І. Лазерний аналізатор біологіч­них клітин / О.І. Білий, В.Б. Гетьман, Я.П. Ференсович, Р.Я. Яремик // Збірник тез 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-7), Україна, Одеса, 30 травня - 3 червня 2016 року. – Одеса, «Астропринт», 2016р. – С. 157.

 3. Yaremyk R.Ya. DSP-based information-measuring microdevice for electrical impedance spectroscopy analysis / R.Ya. Yaremyk // Proceeding of the 4th International Conference «Advanced Information Systems and Technologies, AIST-2016» May 25-27, 2016, Sumy, Ukraine, Р.127-128.

 4. Яремик Р.Я. Інтелектуальний кореляційний аналізатор сигналів біосенсорних перетворювачів / Р.Я. Яремик // Матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми інформатики та моделювання 2016", 12-16 вересня 2016 року, Харків - Одеса, Україна, С. 22.

 5. Яремик Р.Я. Інтелектуальний мультисенсорний аналізатор компонентного складу газових середовищ./ Р.Я. Яремик, Л.С. Монастирський // Матеріали ХV міжнародної науково-технічної конференції “Приладобудування: стан і перспективи”, НТУУ “КПІ”, 17 - 18 травня 2016 року, м. Київ, Україна. С.67.

 6. Яремик Р.Я. Розпізнавання газів на основі мікрокомп’ютерного аналізу даних сенсорів поруватого кремнію / Л.С. Монастирський, О.І. Петришин, Р.Я. Яремик, Б.П. Коман // Збірник тез 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-7), Україна, 30 травня - 3 червня 2015 року, Одеса, Україна, С. 48 .

 7. Яремик Р.Я. Імпульсний аналізатор частотного відклику матричних афінних біосенсорів на основі поруватого кремнію / Р.Я. Яремик, П.П. Парандій // Матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах" (ВОТТП-16-2016), 10-15 червня 2016 року, Одеса, Україна, С. 146-147.

 8. Коцюмбас І.Я. Біоелектрохімічна комірка для утилізації стічних вод / І.Я. Коцюмбас, І.М. Кушнір,. О.І.Білий, Т.З. Гречух, Я.П. Ференсович // Збірник тез 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-7), Україна, Одеса, 30 травня – 3 червня 2016 року. – Одеса, «Астропринт», 2016р. – С. 158.

 9. Vasyliv O. M. Interconnection between exoelectrogenesis and Fe (III) - reduction performed by Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 / О. M. Vasyliv, S. O. Hnatush, O. D. Maslovska, O. I. Bilyy, Ya. P. Ferensovych // Іnternational scientific conference "Achievements and prospects of microbiology”, October 12-14, 2016.: abstract book. –  Lviv, 2016. – P. 104–105.

 10. Медвідь І.І. Вплив умов одержання на електропровідність тонких плівок β-Ga2O3 та (Y0.06Ga0.94)2О3 / І.І. Медвідь, О.М. Бордун, Б.О. Бордун // IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка», Україна, м. Кременчук, 26-28 травня 2016 р. C.147.

 11. Shpotyuk Ya. Bureau B. Optical characterization of Sb incorporation effects in Ga-modified As-Se glassy media / Ya. Shpotyuk, J. Szlezak, J. Cebulski [et all.] // Book of Abstracts of 24th International Congress on Glass. Shanghai, China. 7-11.04.2016. P. 292.

 12. Luchechko A. Luminescence properties of Mg1-xZnxGa2O4 solid solution co-doped with Mn2+ and Eu3+ ions / A. Luchechko, O. Kravets, L. Kostyk, O. Tsvetkova // 19th International Conference on Defects in Insulating Materials ICDIM2016.- July 10 - 15, 2016. - Lion, France. - Th-P-41.

 13. Luchechko A. Optical bleaching in YAP single crystals doped with manganese ions // A. Luchechko, Ya. Zhydachevskii, M. Glowacki, S. Ubizskii, M. Berkowski, A. Suchocki // 19th International Conference on Defects in Insulating Materials ICDIM2016.- July 10 - 15, 2016. - Lion, France. - Tu-P-51.

 14. Luchechko A. Luminescence investigations of ZnGa2O4: Mn2+ and ZnGa2O4: Mn2+, Eu3+ compounds with spinel structure / A. Luchechko, O. Kravets, I. I. Syvorotka // 19th Conference on Dynamical Processes in Excited States of Solids DPC2016.- July 17-22, 2016. - Paris, France. - P. 109.

 15. Zhydachevskii Ya. Time-resolved luminescence studies of Mn2+ ions in YAlO3 / Ya. Zhydachevskii, A. Luchechko, D. Maraba, N. Martynyuk, M. Glowacki, E. Bulur, S. Ubizskii, M. Berkowski, A. Suchocki // 18th International Conference on Solid State Dosimetry (SSD-18).- July 3-8, 2016. -Munich, Germany.

 16. Scintillating screens based on the LPE grown Tb3Al5O12:Ce single crystalline films / Thierry Martin, Federica Riva, Yuriy Zorenko, Vitaliy Gorbenko, Tetiana Zorenko, Kazimierz Paprocki, Alexander Fedorov, Paweł Bilski, Anna Twardak // Abstracts Book-Program of 7 International Symposiun on Optocal Materials, IS-OM-7 Lyon, France, 29.02-4.03.2016.– O7, P. 86.

 17. Scintillators based on the Ce3+ doped single crystalline films of multicomponent garnets: new trends and new challenges / Yu. Zorenko, V. Gorbenko, T. Zorenko, K. Paprocki, T. Martin, P.-A. Douissard, P. Bilski, A. Twardak, O. Sidletskiy, B. Gryniov, A. Fedorov, V. Laguta, J.A. Mares, M. Nikl, A. Suchocki, Ya. Zhydachewskii // Abstracts Book-Program of International Conference EURODIM 2016, Lyon, France, 10-15.07.2017. Oh-O15, P.71.

 18. Comparison of the luminescent properties LuAG:Pr and YAG:Pr crystals, films and nanopowders using synchrotron radiation / Yu. Zorenko, T. Zorenko, E. Zych, V. Gorbenko, S. Nizankovskiy, T. Voznyak / // Abstracts Book-Program of International Conference EURODIM 2016, Lyon, France, 10-15.07.2016. Th-P34, P.175.

 19. Synthesis and luminescence properties of Ce3+ doped silicate garnet phosphors for white LED convertors / N. Khaidukov, Yu. Zorenko, T. Zorenko, A. Iskaliyeva, K. Paprocki, M. Batentschuk, I. Levchuk, R. Van Deun / Abstracts Book-Program of International Conference EURODIM 2016, Lyon, France, 10-15.07.2016. Th-P35, P.176.

 20. Pavlyk B.V. Defect subsystem restructing in p-Si samples subjected to plastic deformation and high-temperature annealing in an oxygen atmosphere / B.V. Pavlyk, M.O. Kushlyk, R.M. Lys, D.P. Slobodzyan // IX International conference on topical problems of semiconductor physics, May 16-20. – Truskavets, 2016. – P. 84-85.

 21. Hrypa A. Radiation resistance improvement of transistor thermosensors / A. Hrypa, B. Pavlyk // IX International conference on topical problems of semiconductor physics, May 16-20. – Truskavets, 2016. – P. 104-105.

 22. Павлик Б.В. Вплив пружної деформації та магнітного поля на електропровідність кристалів p-Si / Б.В. Павлик, Р.М. Лис, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк // IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка»: тези доповідей, 26-28 травня 2016 р. – Кременчук, 2016. – С. 80-81.

 23. Грипа А.С. Радіаційно-стимульовані процеси в кремнієвих-транзисторних термосенсорах / А.С. Грипа, Б.В. Павлик, О.В. Осадчук // 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-7), 30 травня-03 червня 2016 р. – Україна, Одеса – 2016 – С. 25.

 24. Luchechko A. Green emitting Gd3Ga5O12: Tb3+ nanoparticles phosphor: synthesis, structure and luminescence / A. Luchechko, L. Kostyk, S. Varvarenko, O. Tsvetkova, O. Kravets // International research and practica conference: Nanotechnology and Nanomaterials NANO2016. - August 24-27, 2016. - Lviv, Ukraine. - P. 392.

 25. Грабовський В., Слотвінський Д. Побудова експертної системи діагностики комп’ю­терів у середовищі CLIPS. // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 34-37.

 26. Грабовський В., Шиганов Ю. Особливості створення елементів гри жанру STEALTH за допомогою рушія UNITY 3D // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 38-41.

 27. Кушнір О. С., Дзіковський В. Є., Залевський Ю. О., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М. Визначення показника степеневих розподілів дискретних випадкових змінних // Матер. VIII Українсько-Польської наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016) (Львів–Чинадієво, Україна, 27–30 серпня 2016 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2016. – С. 80–83.

 28. Кушнір О. С., Альфавіцький М. А., Дзіковський В. Є., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М., Шарга О. І. До пояснення механізму явища “спалахів” у статистиці лінгвістичних елементів: часи очікування буквенних n-грам // Матер. VIII Українсько-Польської наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016) (Львів–Чинадієво, Україна, 27–30 серпня 2016 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2016. – С. 84–89.

 29. Кушнір О. С., Альфавіцький М. А., Богданець В. І., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М. Статистичні закономірності лінгвістики комп’ютерних програм // Матер. VIII Українсько-Польської наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016) (Львів–Чинадієво, Україна, 27–30 серпня 2016 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2016. – С. 90–95.

 30. Климович Ю. Г., Єрмаков О. С., Кушнір О. С. Нелінійна апроксимація температурної залежності діелектричної проникності нестехіометричних сегнетоелектриків Pb4.95Ge3O11 // Матер. VIII Українсько-Польської наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016) (Львів–Чинадієво, Україна, 27–30 серпня 2016 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2016. – С. 199–203.

 31. В.Сокульський, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа. Створення багатовимірного OLAP- куба послуг готельно - туристичного комплексу м.Львова // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 102-105.

 32. В.Лозовал, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа. Створення багатовимірного OLAP- куба послуг готельно - туристичного комплексу прикарпаття // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 98-101.

 33. Ю.Кушпіт, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа. Туристичний сервіс західного регіону України з використанням семантичної мережі // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 42-45.

 34. І.Зохнюк, І. Катеринчук, С.Свелеба, І.Куньо, І.Карпа. Пошук оптимального шляху у транспортній мережі міста. // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 96-97.

 35. О.Жилін, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа, Я.Шмигельський. Створення матриці ознак розпізнавання динамічних режимів неспівмірної надструктури кристала [N(CH3)4]2CuCl4 // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2016. – С. 262-265.

 36. Болеста І., Вельгош С., Карбовник І., Лесівців В., Рихлюк С., Ровецький І. Морфологія наноструктур сформованих у нестехіометричних кристалах CdI2 // Матер. VIІI Українсько-Польської науков.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016) (Львів-Чинадієво, Україна, 27–30 серпня 2016 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2016. – С. 211–213.

 37. Demchuk A. Voxel-based mesh generation for computational electromagnetics simulations / A. Demcuk, I. Bolesta // International research and practice conference nanotechnology and nanomatirials (nano-2016), 24-27 august 2016, Lviv, Ukraine, Book of abstracts.P. 54

 38. Nastyshyn S.Yu. Manifestation of surface plasmon resonance in transmission and scattering spectra of Ag nanoparticles / Nastyshyn S.Yu., Kushnir O.O., R.V. Hamerny, Bolesta I. M . // International research and practice conference nanotechnology and nanomatirials (nano-2016), 24-27 august 2016, Lviv, Ukraine, Book of abstracts. – P.423

 39. Благітко Б.Я. Вплив ухилу поверхні на злет і приземлення квадрокоптера в автоматичному режимі польоту. / Б.Я. Благітко, Ю.С. Мочульський, І.М. _Заячук // "Information Technologies and Computer Modeling" proceedings of the International Scientific Conference 2016,May, 23th to 28th Ivano-Frankivsk .– Івано-Франківськ Видавець Супрун В.П., 2016.–С. 167–169.

 40. Благітко Б.Я. Фізична модель робота, який може виявляти розтяжки. / Б.Я. Благітко, Ю.С.Мочульський, В.І. Болеста // Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ" : Збірник тез доповідей 18-20 травня 2016 року. – С.242.

 41. Благітко Б.Я. Моделювання аварійного приземлення квадрокоптера. / Б.Я. Благітко, Ю.С.Мочульський // Матеріали V-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах", 3-5 листопада 2016 року, м. Чернівці.– Видавничо-інформаційний центр "Місто".– С. 132–133.

 42. Karbovnyk I. Nanostructured oriented layers of organic molecules for multicolor emitting devices/ I. Karbovnyk, I. Olenych, A. Kukhta, T. Chutora, I. Khalakhan // Abstracts of the International Conference “Nanotechnology and Nanomaterials – 2016” (NANO-2016), 26-29 August, 2016, Lviv, Ukraine.P. 321.

 43. Klym H. Modeling of Degradation Process in Nanostructured Cu0.1Ni0.8Co0.2Mn1.9O4 ceramics / H. Klym, R. Dunets, I. Vasylyshyn, I. Karbovnyk // Materials of the 13th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling LFNM*2016, 13-15 September, 2016, Odessa, Ukraine. P. 67-69.

 44. Klym H. Influence of water-sorption processes on free-volume defects near grain boundaries in nanostructured MgO-Al2O3 ceramics / H. Klym, A. Ingram, I. Karbovnyk, O. Shpotyuk, A.I. Popov // Abstracts of the international Conference E-MRS Spring Meeting 2016, 2-6 May, 2016, Lille, France. P. BB.1.6.

 45. Savchyn V. Comparative studies of cathodoluminescence properties of acceptor-doped BaZrO3 and SrTiO3 / , V. Savchyn, O. Aksimentyeva O., H. Klym, I. Karbovnyk, E. Elsts, J. Jansons, A. Popov // Abstracts of the 32nd Scientific Conference of the Institute of Solid State Physics, University of Latvia, 17-19 February, 2016, Riga, Latvia. – P. 52.

 46. Karbovnyk I. Nanotubes and nanoparticles in polymer matrices: effect of radiation on physical properties / I. Karbovnyk, Olenych, O. Aksimentyeva, A. Stelmashchuk, A.I. Popov // Abstracts of the international Conference E-MRS Spring Meeting 2016, 2-6 May, 2016, Lille, France. – P. J.P28.

 47. Olenych I.B. Electrical and sensor properties of zinc oxide – porous silicon – silicon structures / I.B. Olenych, L.S. Monastyrskii, B.S. Sokolovskii // IX International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, 1620 May 2016. – Truskavets, Ukraine. – P. 62.

 48. Olenych I.B. Effect of radiation on the electrical and luminescent properties of conjugated polymer – porous silicon composite / I.B. Olenych, O.I. Aksimentyeva, L.S. Monastyrskii, O.S. Dzendzeliuk // The Jubilee 10-th International ConferenceElectronic processes in organic and inorganic materials, 2327 May 2016. – Ternopil, Ukraine. – P. 143.

 49. Monastyrskii L.S. Pressure-sensing properties of porous silicon heterostructures / L.S. Monastyrskii, I.B. Olenych, V.Y. Potashnyk // The Jubilee 10-th International ConferenceElectronic processes in organic and inorganic materials, 2327 May 2016. – Ternopil, Ukraine. – P. 154.

 50. Монастирський Л.С. Сенсори тиску на основі гетероструктур поруватий кремній - кремнієва підкладка / Л.С. Монастирський, І.Б. Оленич, Б.С. Соколовський, В.Я. Поташник // 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології", 30 травня - 3 червня 2016 р. - Одеса, Україна. - С. 56.

 51. Монастирський Л.С. Розпізнавання газів на основі мікрокомп'ютерного аналізу даних сенсорів поруватого кремнію / Л.С. Монастирський, О.І. Петришин, Р.Я. Яремик, Б.П. Коман // 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології", 30 травня - 3 червня 2016 р. - Одеса, Україна. - С. 46.

 52. Olenych I.B. Electrical and photoelectrical properties of reduced graphene oxide - porous silicon nanostructures / I.BOlenych, O.I. Aksimentyeva, L.S. Monastyrskii, Yu.Yu. Horbenko, M.V. Partyka // 4th Int. Research and Practice Conf. “Nanotechnology and Nanomaterials”, 24 - 27 August 2016, Lviv. – P. 184.

 53. Monastyrskii L.S. Calculation of energy diagram of asymmetric graded-band-gap superlattices / L.S. Monastyrskii, B.S. Sokolovskii, M.P. Alekseichyk // 4th Int. Research and Practice Conf. “Nanotechnology and Nanomaterials”, 24 - 27 August 2016, Lviv. – P. 551.

 54. Karbovnyk I. Nanostructured Oriented Layers of Organic Molecules for Multicolor Emitting Devices / I. Karbovnyk, I. Olenych, A. Kukhta, T. Cutora, I. Khalakhan // 4th Int. Research and Practice Conf. “Nanotechnology and Nanomaterials”, 24 - 27 August 2016, Lviv. – P. 321.

 55. Alekseichyk M. Modelling of the field effect in porous silicon // M. Alekseichyk, L. Monastyrskii, B. Sokolovskii// The Jubilee 10-th International ConferenceElectronic processes in organic and inorganic materials, 2327 May 2016. – Ternopil, Ukraine. – P. 24.

 56. Франів А.В. Динаміка гратки кристалу Tl4CdJ6 / А.В. Франів, О.В. Футей, О.В. Бовгира, А.І. Кашуба // Матеріали міжнародної конференції – фізика, електроніка, електротехніка, Матеріали та програма – Суми, 18-22 квітня 2016 року, с. 59.

 57. Стахіра Р. Й. Вейвлет перетворення та оптичні сенсори на основі п’єзофоторезистивного ефекту / Р.Й. Стахіра , В.М. Белюх // 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-7): Тези доповідей. – Одеса. – 2016. – С.79.

 58. Ненчук T. M. Аналіз спектрів скануючої тунельної спектроскопії для системи метал-напівпровідник InSe(Ni) / П. В. Галій, Т. М. Ненчук, П. Мазур, А. Ціжевський, І. Р. Яровець // IV Міжнародна науково-практична конференція "Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка", Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 26-28 травня 2016 р. С. 139141.

 59. Nenchuk T. M. Formation and STM study of indium induced nanostructures on In4Se3 (100) surface / P. V. Galiy, T. M. Nenchuk, P. Mazur, A. Ciszewski, I. R. Yarovets' // Book of abstracts International research and practice conference " Nanotechnology and nanomaterials" NANO 2016, 24-27 August 2016, Lviv, Ukraine, P. 313.

 60. Nenchuk T.M. Micro-, nano- and electron energy structure of cleavage surfaces of NiхInSe hybrid intercalate systems / P. V. Galiy, P. Mazur, A. Ciszewski, I. R Yarovets', T. M. Nenchuk, Simon Frank, Ya. B. Losovyj, Ya. M. Buzhuk // Book of abstracts International research and practice conference " Nanotechnology and nanomaterials" NANO 2016, 24-27 August 2016, Lviv, Ukraine, P. 314.

 61. Монастирський Л. С. Термостимульовані процеси у поруватих структурах кремнію/ Л. С. Монастирський, І. Б. Оленич, Б. П. Коман // 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-7): Тези доповідей. – Одеса. – 2016. – С.302.

 62. Stakhira Y. Piezophotoconductivity spectra of semiconductor layered crystal / Y. Stakhira, R. Stakhira // 2016 IEEE Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016): Тези доповідей. 11-15 вересня 2016. Київ, Україна. – 2016. – С.50.


Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

 1. Бордун І. О. Спектральні і кінетичні характеристики катодолюмінесценції тонких плівок Y2O3:Eu / І.О. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Половинко, В.Г. Антонюк // IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка», Україна, м. Кременчук, 26-28 травня 2016 р. C.148.

 2. Медвідь І. І. Центри люмінесценції в тонких плівках β–Ga2O3 / І.І. Медвідь, Б.О. Бордун // Науково-технічна конференція «Фізика, електроніка, електротехніка», Україна, м. Суми, 18-22 квітня 2016 р. С.134

 3. Change in Surface Conductivity of Elastically Deformed p-Si Crystals Irradiated by X-Rays / R.M. Lys, B.V. Pavlyk, R.I. Didyk, J.A. Shykorjak // 4th International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2016”, August 24-27, 2016. – Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, Ukraine. P. 607.

 4. Kushlyk M. O. Origin of dislocation luminescence centers and their reorganization in p-type silicon crystal / M.O. Kushlyk, B.V. Pavlyk, D.P. Slobodzyan // 4th International research and practice conference Nanotechnology and Nanomaterials “NANO-2016”. – Lviv. – 24-27 August 2016. – p.604

 5. Кушлик М.О. Зміни дислокаційної електролюмінесценції приповерхневих шарів кристалів p-Si викликані високотемпературним відпалом в атмосфері кисню та пружною деформацією / М.О. Кушлик, Б.В. Павлик, Д.П. Слободзян // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. – Дніпро. – 26 - 30 вересня 2016 р. – С.374-375

 6. Лис Р.М. Механо-стимульовані зміни поверхневої провідності опромінених кристалів p-Si / Р.М. Лис, Б.В. Павлик, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. – Дніпро. – 26 - 30 вересня 2016 р. – С.380 – 381.

 7. Кушлик М.О. Зміна зарядового стану межі Si-SiO2 в діодних структурах з дислокаційним кремнієм за дії радіаційного та магнітного полів / М. О. Кушлик, Д.П. Слободзян // Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання» з міжнародною участю, Україна, Київ, 1-3 квітня 2016р. С. 22;

 8. Kushlyk M. Influence of elastic deformation on dislocation-related electroluminescence of p-type silicon / M. Kushlyk // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2016» з міжнародною участю. – Київ, 1-3 квітня 2016р. – С. 48-49.

 9. Болеста І. Морфологія наноструктур сформованих у нестехіометричних кристалах CdI2 / І. Болеста, С. Вельгош, І. Карбовник, В. Лесівців, С. Рихлюк, І. Ровецький / VIII Українсько-польська науково-практична конференця „Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016): матеріали. – 27 –30 серпня 2016, Львів-Чинадієво. – С. 211-213.

 10. Благітко Б.Я. Моделювання автономного польоту квадрокоптера на малих висотах. / Б. Я. Благітко, Ю. СМочульський , І.М. Заячук. // VІІІ Українсько-польська наук.-практ. конф. „Електроніка та інформаційні технології” : Програма і матеріали 27– 30 серпня 2016 р. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2016. – С. 151–153.

 11. Злобін Г. Використання вільного програмного забезпеченя у Львівському університеті імені Івана Франка/ В. Кухарський, Г. Злобін, Р. Рикалюк , Р. Шувар // Збірник наукових праць шостої науково-практичної конференції FOSS LVIV-2016. - Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С..67-69

 12. Злобін Г. Програмне забезпечення ІТ-компанії та фахова підготовка студентів напрямку “Комп’ютерні науки” на факультетах електроніки та прикладної математики ЛНУ імені Івана Франка/  Г. Злобін, О. Скоропад, Р. Рикалюк// Збірник наукових праць шостої науково-практичної конференції FOSS LVIV-2016. - Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С.117-123

 13. Злобін Г. Кому вниз, або за два кроки від прірви // Матеріали VIІІ-ої Українсько-польської науково-практичної конференції Електроніка та інформаційні техгології (ЕліТ-2016). 27-30 серпня 2016 р. - Львів-Чинадієво, Україна. – С.106-109

 14. Стельмащук А. Чисельні дослідження електропровідності композитів на основі нанотрубок / А. Стельмащук, І. Карбовник // VIII Українсько-польська науково-практична конференця „Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2016): матеріали. – 27 –30 серпня 2016, Львів-Чинадієво. – С. 266.

 15. Кушнір О. Оптичні властивості та структура ультратонких плівок срібла на гадоліній-галієвому гранаті / О. Кушнір, М. Партика, С. Настишин // Матеріали VIII-ої Українсько-польської науково-практичної конференції Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). – Львів-Чинадієво, Україна, 27-30 серпня 2016. – С. 238.

 16. Батюк М.Я. Ідентифікація параметрів ARIMA- та ARFIMA- моделей часових рядів / М.Я. Батюк, О.С. Дзендзелюк, Я.П. Кісь, З.М. Любунь, В.Г. Рабик, М.І. Червінський // VIII Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 27 серпня - 30 серпня 2016 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2016. – С. 146-150.

 17. Любунь 3. Використання нейромереж з радіально базисними функціями (РБФ) для розпізнавання зображень/ З. Любунь, Р. Піх //// VIII Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 27 серпня - 30 серпня 2016 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2016. – С. 14-15.

 18. Настишин С. Ю. Диференційна матриця Джонса для холестерика із довільним кроком закрутки / Настишин С. Ю. // Матеріали VIII-ої Українсько-польської науково-практичної конференції Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2016). – Львів-Чинадієво, Україна, 27-30 серпня 2016. – C.161-162.

 19. Болеста В. І. Використання мови R для ідентифікації параметрів ARFIMA-моделі / В.І. Болеста, В.Г. Рабик, М.І. Червінський // Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv 2016: Збірник наукових праць 19-22 квітня 2016  Львів: Видавець: Приватний підприємець Сорока Т.Б., 2016.  С. 6-8.

 20. Афанасьєв Д. М. Цифровий процесор комплексних сигналів / Д.М. Афанасьєв, В.Г. Рабик // VIII Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 27 серпня - 30 серпня 2016 р.  Львів  Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2016. – С. 30-33.

 21. Цмоць І. Г. Реалізація на ПЛІС FPGA компонентів апаратних нейромереж / І.Г. Афанасьєв, В.Г. Рабик, О.В. Скорохода // VIII Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 27 серпня - 30 серпня 2016 р.  Львів  Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2016. – С. 122-126.

 22. Гошовський В. І. Система збору інформації на базі мікрокомп’ютера Raspberry Pi /В.І. Гошовський, В.Є. Дзіковський, Р.В. Мисюк, В.Г. Рабик, І.С Сасовець // VIII Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 27 серпня - 30 серпня 2016 р.  Львів  Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2016. – С. 130-134.

 23. Хвищун І. Автоматичний вибір кроку при інтегруванні жорстких математичних моделей / І. Хвищун. // ЕлІТ – 2016: Матеріали конференції – 27-30 серпня 2016 р. – С. 144 -145/

 24. Жилін О. Створення матриці ознак розпізнавання динамічних режимів неспівмірної надструктури кристала [N(CH3)4]2CuCl4 / О. Жилін, С. Свелеба, І. Катеренчук, І. Куньо, І. Карпа, Я. Шмигельський // Матеріали VIIІ Українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2016), 27 – 30 серпня 2016, Львів-Чинадієво. – С.262–265.

 25. Demchuk A.Voxelization of complex-shaped physical objects using Blender tools. / A. Demchuk// VIII Українсько-польська науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2016), 27 – 30 серпня 2016, Львів-Чинадієво. – С. 235.

 26. DemchukA.The discrete dipole approximation of large dipole arrays / A. Demchuk// VIII Українсько-польська науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2016), 27 – 30 серпня 2016, Львів-Чинадієво.– С. 236

 27. 12. Монастирський Л.С. Особливості проектування інтелектуальних будинків/ Л.С. Монастирський, О.І. Петришин, А.П. Дишко // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем», 5 – 7 квітня 2016 р. – Дрогобич, Україна. – С. 21-25.

 28. Оленич І.Б. Використання інформаційних технологій для аналізу АСМ - зображень / І.Б. Оленич, В.О. Матвіїшин // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем», 5 – 7 квітня 2016 р. – Дрогобич, Україна. – С. 73-76.

 29. Монастирський Л.С. Аналіз руху об’єктів МЕМС пристроями / Л.С. Монастирський, А.П. Власов, О.І. Петришин // VIІI Українсько-польська наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології”, 27 – 30 серпня 2016 р., Львів-Чинадієво. – С. 127-128.

 30. Монастирський Л.С. Особливості збору обробки масивів даних для управління розумним об’єктом / Л.С. Монастирський, О.І. Петришин // VIІI Українсько-польська наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології”, 27 – 30 серпня 2016 р., Львів-Чинадієво. – С. 128-129.

 31. Оленич І.Б. Системи керування освітленням на основі нечіткого логічного висновку / І.Б. Оленич // VIІI Українсько-польська наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології”, 27 – 30 серпня 2016 р., Львів-Чинадієво. – С. 176.

 1. Оленич І.Б. Фотодетектори на основі гібридних структур поруватий кремній – оксид цинку / І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН – 7, 26 – 30 вересня 2016 р., Дніпро, Україна. – С. 143–144.

 1. Бойко Я. В. Використання контейнерної віртуалізації в організації навчального процесу студентів комп’ютерних спеціальностей / Я. В. Бойко // Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv 2016: Збірник наукових праць. – С. 8–9.

 2. Бабич О.Й. Температурні залежності коефіцієнта термоерс зонний спектр високотемпературних надпровідників вісмутової системи / Я. В. Бойко, О.Й. Бабич // Матеріали VIII-ої Українсько-польської науково-практичної конференції Електроніка та інформаційні технологіх (ЕлІТ-2016).- 27-30 серпня 2016.- С. 208.

 3. 20. Флюнт О. Є. Вплив похибки інтерполяції степеневих спектрів з нецілими показниками степеня на точність чисельного обчислення інтегрального перетворення Фур’є / О. Є. Флюнт // Науково-практична конференція „Вільне та з відкритим кодом програмне забезпечення” (FOSS LVIV–2016). Матеріали та програма. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 19–22 квітня 2016 р. – С. 24–27.

 4. Флюнт О. Є. Залежність модульованої фотопровідності шаруватих кристалів GaSe та InSe від довжини хвилі світлового випромінювання / О. Є. Флюнт // IV Міжнародна науково-практична конференція „Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ–2016). Тези доповідей. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – 26–28 травня 2016 р. – С. 202–204.

 5. Флюнт О. Є. Кінетика міжзонних електронних переходів у шаруватих кристалах InSe / О. Є. Флюнт // Матеріали VIII-ої українсько-польської науково-практичної конференції „Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ–2016). – Львів–Чинадієво: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 27–30 серпня 2016 р. – С. 209–210.

 6. Парандій П.П. Імпульсний аналізатор частотного відклику матричних афінних біосенсорів на основі поруватого кремнію/ Р.Я. Яремик, П.П. Парандій // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-16-2016), м. Одеса (Затока), Україна, 10-15 червня 2016 року, с. 146.

 7. Петро Парандій. Особливості модифікованої поверхні кремнієвих наноструктур / Парандій Петро, Любомир Монастирський, Борис Турко, Богдан Кулик// Матеріали VІІІ-ої Українсько-польської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології” (ЕЛІТ-2016), 27-30 серпня 2016 р., Львів-Чинадієво, Україна. – С.204-207.

 8. Парубочий В. Дослідження розподілу похибки інтерполювання при поетапному збільшення роздільної здатності растрових зображень. / В. Парубочий, Р. Шувар, Д. Афанасьєв. // Матеріали VIII-ої Українсько-польської науково-практичної конференції "Електроніка та інформаційні технології" (ЕлІТ-2016): Львів-Чинадієво, 27–30 серпня 2016 р. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – C. 16–17. 1. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу «Твердотільна електроніка» / Б.В. Павлик, Лис Р.М., І.М. Матвіїшин, Л.М. Шпак, А.П. Лучечко, Д.П. Слободзян. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 36 с.

 2. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу «Вступ до спеціальності» / Лис Р.М., Павлик Б.В. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 34 с.10 Конференції:

 1. VIII Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”, 27 – 30 серпня 2016 р., Львів-Чинадієво. Мета конференції: обмін науковими та науково-практичними результатами в галузях комп’ютерного моделювання в сучасній електроніці, електронного матеріалознавства та інформаційних технологій. Організаторами конференції виступили: Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна) Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України (Україна) Західний науковий центр НАН України і МОН України (Україна) Польська Академія Наук, Науковий центр у Києві (Польща) Люблінська Політехніка (Польща) Лодзька Політехніка (Польща) Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського, Польська Академія Наук (Польща) Тематика конференції: 1) інформаційні системи і технології, 2) мікро- та наноелектроніка Кількість учасників – 100 з них 15 зарубіжних (Польща, Угорщина Словакія, Білорусь). Опубліковано матеріали конференції (умовн. друк. арк. – 14,2.). Кращі доповіді рекомендовано до друку у збірнику “Електроніка та інформаційні технології” та Віснику Львівського університету, серія фізична.

 2. Організація та проведення VІ науково-практичної конференції “ Фізичні методи в екології, біології та медицині”, 17 вересня – 20 вересня 2016, Львів-Ворохта, Україна. Тематика конференції: фізичні методи дослідження в екології, біології та медицині; моніторинг дослідження радіологічного стану довкілля.

 3. Науково-практична конференція “FOSS Lviv-2016” (спільно з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Брестським державним технічним університетом та Українською академією друкарства) 23-26 квітня 2016 р., Львів. Конференція присвячена використанню вільного програмного забезпечення в освіті, науці та бізнесі. До роботи конференції долучилося 60 учасників з України. Опубліковано програму та збірник праць конференції (умовн. друк. арк. – 9.). Кращі доповіді рекомендовано до друку у збірнику “Електроніка та інформаційні технології”

2–6 лютого 2016року відбулася Звітна наукова конференція співробітників університету за 2015 рік. Науковці факультету електроніки та комп’ютерних технологій виголосили 58 доповіді.11 Патентно-ліцензійна діяльність:

11.1 Заявки на винахід (корисну модель):

 1. Павлик Б.В., Дідик Р.І., Шикоряк Й.А. Спосіб отримання контактів на кремнієвій підкладці. Заявка u201602942 від 22.03.2016. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 2. Стахіра Й.М., Стахіра Р.Й., Белюх В.М. Спосіб визначення спектральних складових світла. Заявка u4201601027 від 08.02.2016. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 3. Оленич І.Б., Аксіментьєва О.І., Монастирський Л.С. Спосіб отримання фото чутливих структур на основі поруватого кремнію. Заявка u201602941 від 22.03.2016. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 4. Павлик Б.В., Дідик Р.І., Шикоряк Й.А. Спосіб отримання контактів на кремнієвій підкладці. Заявка u201602942 від 22.03.2016. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 5. Коман Б.П., Морозов Л. М., Оленич І.Б. Спосіб отримання кремнієвого МДН-транзистора. Заявка a201604682 від 26.04.2016. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 6. Гетьман В.Б., Ференсович Я.П., Бордун О.М., Білий О.І. Пристрій для визначення розподілу частинок за розмірами. Заявка u201608415 від 26.04.2016. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 7. Бігун Р.І., Стасюк З.В., Коман Б.П., Морозов Л.М. Сппосб отримання наночастинок міді. Заявка u201610435 від 13.10.2016. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 8. Зорнеко Ю.В., Горбенко В. І., Зоренко Т.Е., Шикоряк Й.А. Комбінований сцинтилятор для реєстрації іонізуючих випромінювань Заявка № u201611049 від .11.2016. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 9. Оленич І.Б. Спосіб автоматичного керування освітленням житлового приміщення. Заявкаu201611726 від 16.11.2016. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.


11.2 Патенти на винахід (корисну модель):

 1. Пат. 103703 Україна. МПК В23К 11/10, В23К 11/30, В81С 3/00, H05В 7/08. Спосіб контактного точкового мікрозварення / Павлик Б.В., Дідик Р.І., Шикоряк Й.А. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201506378 від 30.06.2015. Опубл. 25.12.2015, Бюл. №24.

 2. Пат. 110461 Україна. МПК H01L21/26 Спосіб отримання кремнієвого МДН-транзистора. / Коман Б.П., Морозов Л. М. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № а201201180 від 06.02.2012. Опубл. 12.01.2016, Бюл. №1.

 3. Пат. 111447 Україна. МПК H01L27/14, G01N27/12, 15/00, 15/08, 21/39, 29/00. Спосіб отримання плівкового газового сенсора / Оленич І.Б., Монастирський Л.С., Морозов Л.М., Аксіментьєва О.І., Горбенко Ю.Ю. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № а201503433 від 14.04.2015. Опубл. 25.04.2016. Бюл. №8.

 4. Пат. 107150 Україна. МПК G01 N15/02 , G01 N23/00. Пристрій для визначення розподілу частинок за розмірами / Гетьман В.Б., Ференсович Я.П. Заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u 201511180 від 13.11.2015. Опубл.. 25.05.2016, Бюл. № 10.

 5. Пат. 107110 Україна. МПК H01L27/28, H01L51/00, G01N27/12. Спосіб отримання газового сенсора на основі композитного матеріалу / Оленич І.Б., Аксіментьєва О.І., Монастирський Л.С., Горбенко Ю.Ю. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201510669 від 02.11.2015. Опубл. 25.05.2016. Бюл. №10.

 6. Пат. 107956 Україна. МПК H01l 21/428, H01l 31/115. Спосіб радіаційної обробки транзисторних сенсорів температури / Павлик Б.В., Дідик Р.І., Шикоряк Й.А. Заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201513115 від 30.12.2015. Опубл. 24.06.2016, Бюл.№12.

 7. Пат. 108674 Україна. МПК G01J 3/00 Спосіб визначення спектральних складових світла / Стахіра Й.М., Стахіра Р.Й., Белюх В.М. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка u2016001021 від 08.02.2016. Опубл.25.07.2016р., Бюл.№14.

 8. Пат. 109647 Україна. МПК H01L 21/04, H01L 21/20, H01L 31/00, H01L 31/0352, H01L 31/06, H01L 31/09. Спосіб отримання фоточутливих структур на основі поруватого кремнію / Оленич І.Б., Аксіментьєва О.І., Монастирський Л.С. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201602941 від 22.03.2016. Опубл. 25.08.2016. Бюл. №16.

 9. Пат. 109648 Україна. МПК H01L 21/00 Спосіб отримання контактів на кремнієвій підкладці / Павлик Б.В., Дідик Р.І., Шикоряк Й.А. / Заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201602942 від 22.03.2016 Опубл. 25.08.2016, Бюл.№16, 2016.13 Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах.

Розширювати співпрацю з установами та організаціями, які можуть бути базовими для проходження практики студентами спеціальності “Фізична та біомедична електроніка” (НВО „Термометрія”, Завод радіоелектронної медичної апаратури, НВО „Система”, медичні діагностичні центри та ін.).Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету № 18/7 від 23 листопада 2016 року
Декан факультету електроніки та комп`ютерних

технологій, профессор                                                              Половинко І.І.
Про нас

Кафедри

Довідка

Електронне навчання

Вступнику

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲